• slider1.jpg

Pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bernadetta Korona - Brdej

Do obowiązków Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1.     Prowadzenie i koordynacja realizacji zadań gminy wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

2.     Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i wydatkowaniem środków publicznych w ramach wyżej wymienionego Programu.

3.     Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu w ramach realizacji zadań wynikających z Programu.

4.     Przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Starego Sącza:

1)  projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

2)     projektu planu dochodów i  wydatków w zakresie realizacji Programu;

3)     sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu.

5.     Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.     Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert lub organizowanie trybu tzw. małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

7.     Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci
i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

8.     Sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

9.     Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i problemów narkomanii.

10.  Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy Stary Sącz ogólnopolskich
i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

11.  Inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i  rozwiązywania problemów uzależnień.


kontakt:

pelnomocnik@um.stary.sacz.pl

Dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

ul. Bandurskiego 14 B

33-340 Stary Sącz,

Tel. 18/446-14-35

 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

33-340 Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14 B

 

 

GODZINY DYŻURÓW

 

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA ds. profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych

1600 – 1800

Każda druga środa miesiąca

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Ul. Stefana Batorego 15

Tel. 18-446-20-70

pn. 830-1630

wt - pt. 730-1530

 

adres korespondencyjny – dane do faktury:

Gmina Stary Sącz

Ul. Stefana Batorego 25

33-340 Stary Sącz

NIP 734-10-09-655

 

Wniosek do Burmistrza Starego Sącza o dofinansowanie programu profilaktycznego z środków finansowych pochodzących m.in. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Stary Sącz  (wzór)