• slider1.jpg

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GKRPA to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1286   z późniejszymi zmianami), należy w szczególności:

1.     inicjowanie działań w celu:

   • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
   • zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
   • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
   • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
   • podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,

2.     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:

   • przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
   • kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
   • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
   • złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

3.     prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,

4.     udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

5.     współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,

6.     wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,

7.     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,

8.     udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

9.     realizacja procedury "Niebieskie Karty",

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Członków Gminnej Komisji powołuje Burmistrz

Przewodniczący :  Józefa Zbrońska

Członkowie:

1.     Janina Nalepa

2.     Bernadetta Korona - Brdej

3.     Jerzy Wojciech Pilecki

4.     Stanisław Paluch

5.     Mieczysław Szewczyk

6.     Krzysztof Pawlak

W ramach Komisji pracują trzy podkomisje:

* do spraw motywowania i kierowania na leczenie

* do spraw zezwoleń i kontroli placówek handlowych

* do spraw analizy i oceny programów profilaktycznych

Dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

33-340 Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14 B
18/446-14-35

 

GODZINY DYŻURÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Członkowie GKRPA

900 – 1100

Każda ostatnia środa miesiąca

27.07.2016

31.08.2016

28.09.2016

26.10.2016

30.11.20169

28.12.2016

Członkowie GKRPA

1800 – 1930

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

5.07.2016

2.08.2016

6.09.2016

4.10.2016

8.11.2016

6.12.2016

Członkowie GKRPA

1600 – 1800

13.07.2016

10.08.2016

21.09.2016

19.10.2016

02.11.2016

21.12.2016