• slider1.jpg

Rewitalizacja

18 listopada 2015 roku weszła w życie „ustawa o rewitalizacji”. Wprowadziła ona zasadniczą zmianą w podejściu do działań rewitalizacyjnych. Według nowej ustawy działania rewitalizacyjne powinny obejmować nie tylko estetyzację przestrzeni ale przede wszystkim powinny uruchamiać mechanizmy rozwojowe, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji na obszarze zdegradowanym będzie się on nadal rozwijał. Stąd w nowej ustawie bardzo duży nacisk położono na partycypację społeczną zarówno na etapie wyznaczania obszarów zdegradowanych jak również na etapie prac nad programem rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz jest gotowy. Jego opracowanie było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


MAJ 2018

Termin pierwszego Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz

Zgodnie z paragrafem 4.  Regulaminu Komitetu Rewitalizacji na lata 2016 - 2020 w Gminie Stary Sącz pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Starego Sącza.

Program pierwszego posiedzenia przewiduje m.in.:

1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

3. Przedstawienie informacji o stanie wdrażania GPR 

4. Ustalenie harmonogramu prac Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Starego Sącza ustalił termin pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji na 12 czerwca 2018 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 

 


Kwiecień 2018 r.

Zarządzeniem nr 77/2018 z dnia 11.4.2018r. Burmistrz Starego Sącza powołał Komiet Rewitalizacji w następującym składzie:

 • Pani Elżbieta Łomnicka - przedstawicielka Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pan Andrzej Zych - przedstawiciel Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pan Krzysztof Szewczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej w Starym Sączu;
 • Pani Agata Nicpońska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • Pan Przemysław Mairer – przedstawiciel Rady Sołeckiej Gminy Stary Sącz;
 • Pani Magdalena Sznajder - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • Pani Wioletta Derymacka - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Pan Piotr Dyrek – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 • Pan Daniel Śmierciak - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Pełna treść zarządzenia w BIP →


Luty 2018

Uchwałą nr XLV/718/2018 Rada Miejska w Starym Sączu w dniu 26 lutego 2018 wyznaczyła swoich przedstawicieli do składu Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z wolą Radnych jako członków Komitetu Rewitalizacji GPR Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 wybrano radnych:

 • Panią Elżbietę Łomnicką 
 • Pana Andrzeja Zycha 
 • Pana Krzysztofa Szewczyka  

Treść uchwały w BIP →


Styczeń 2018 r.

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik 1a i 1b Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, z dopiskiem "Komitet Rewitalizacji" w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Starego Sącza oraz wzór deklaracji dostępne są na stronie BIP →

Regulamin Komitetu Rewitalizacji w BIP → 


Sierpień 2017 r.

7 sierpnia Rada Miejska w Starym Sączu, po uwzględnieniu uwag zebranych na etapie konsultacji, przyjęła uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Treść uchwały oraz Regulamin Komitetu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dostępny jest na stronie BIP →


Czerwiec 2017r. 

28 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz.

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.  Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana zostanie konsultacjom społecznym.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu uchwały . Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 29 lipca 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

- otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia  12 lipca (środa)  2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz (Sala Narad, I piętro).

- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;

- zbieranie uwag ustnych;

- ankiety.

Projekt uchwały o powołaniu Komitetu Rewitalizacji a także Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 28 czerwca 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.stary.sacz.pl,  stronie internetowej Gminy (www.stary.sacz.pl w zakładce Rewitalizacja)   oraz w pokoju nr 45 Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.  Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej rewitalizacja@um.stary.sacz.pl  (z dopiskiem „Konsultacje – Komitet Rewitalizacji”) lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w godzinach pracy Urzędu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r. Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 45 Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. w godzinach pracy Urzędu w okresie od 28 czerwca do 29 lipca  2017 roku. 

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej →

Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji →

FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2020 →

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji → 

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 


Maj 2017 r.

 

16 maja br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod numerem 46 "Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020."  Został  on  pozytywnie zweryfikowany w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do Wykazu. 


Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego dostępny jest na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja →

 


Kwiecień 2017 r.

24 kwietnia 2017 r. na XXXIV sesji Rada Miejska w Starym Sączu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.  

Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok. Rozpoczęło je opracowanie diagnozy Gminy Stary Sącz, służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.
Na podstawie tej diagnozy 8 sierpnia 2016 roku Rada Miejska podjęła pierwszą Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Następnie przystąpiono do opracowania Gminnego Programu rewitalizacji.

W wyniku konsultacji społecznych do  Programu zostało wpisanych szereg przedsięwzięć istotnych zarówno dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji jak i mieszkańców całej gminy.  Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych planowanych w Gminie Stary Sącz to ponad 66  mln zł.

Uchwała Nr XXXIV/514/2017 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/514/2017 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Załacznik nr 1. Mapa zmian funkcjonalno-przestrzennych

Załącznik nr 2. Aneks metodologiczny - Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Marzec 2017 r.

17 marca 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne a tym samym minął termin na przyjmowanie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. W załączonym raporcie prezentujemy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2017 - 2020 wraz ze zgłoszonymi projektami twardymi, wzorami formularza i ankiety → 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Jesteśmy już po spotkaniach warsztatowych dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Stary Sącz, dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020".  Teraz czas na debatę publiczną (15 marca) i składanie propozycji projektów (do 17 marca).

Formularze ankiety do pobrania tutaj: 1 →, 2 →.

Formularze można również wypełnić i wysłać on-line:

Ankieta w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji →,

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć rewitalizacyjnych → 

Relację ze spotkań warsztatowych → 


Luty 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 9.2.2017 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020” →

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020, Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Mapa zmian funkcjonalno-przestrzennych GPR Stary Sącz, Projekt uchwały o przyjęciu GPR, Formularz zgłoszeniowy (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) oraz Ankieta

..............................................................................................................................................................

Rada Miejska Starego Sącza w dniu 8 lutego 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXXI/444/2017 o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego w drodze Uchwały Nr XXX/430/2017.
 


Styczeń 2017 r.

Rada Miejska Uchwałą nr XXX/430/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz. Tym samym zmianie uległa Uchwała nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami → Biuletyn Informacji Publicznej

..............................................................................................................................................................

Raport z ponownych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Projekt Uchwały Nr … /… / 2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Załącznik nr 1 - arkusz 1

Załącznik nr 1 - arkusz 2

Załącznik nr 1 - arkusz 3

Załącznik nr 1 - arkusz 4


Diagnoza służąca wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020Grudzień 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  z dn. 01.12.2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (aktualizacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji)

Projekt Uchwały Nr … /… / 2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Załącznik nr 1 - arkusz 1

Załącznik nr 1 - arkusz 2

Załącznik nr 1 - arkusz 3

Załącznik nr 1 - arkusz 4

Załącznik nr 1 - arkusz 5

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Konsultacje - Ankieta Stary Sącz

Ankieta dostępna jest również w wersji on-line


Październik 2016 r.

W ślad za uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji Rada Miejska w dniu 24 października 2016 r. podęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XXV/388/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 25.10.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 


Sierpnień 2016 r. 

DOFINANSOWANIE dla Gminy Stary Sącz na przygotowanie GPR

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Stary Sącz. Nasz projekt pt. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz” otrzymał 109 punktów i zakwalifikował się do dofinansowania w wysokości 99 593,41 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.


Rada Miejska Uchwałą nr Nr XXIII/335/2016  z dnia 8 sierpnia 2016 roku wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 18 sierpnia 2016r. i po 14 dniach weszła w życie


Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru...

Załączniki do projektu uchwały (mapy): 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji   


Lipiec 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie Gminy Stary Sącz ►


Czerwiec 2016 r.

Ankieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (Ankieta dostępna jest również w wersji on-line ►)

Projekt Uchwały Nr … /… / 2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Załączniki do projektu Uchwały z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i proponowanymi obszarami rewitalizacji:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Stary Sącz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Gołkowice Dolne

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Gaboń

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Barcice

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Barcice Dolne

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Popowice

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Wola Krogulecka

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ... /... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... Diagnoza służąca wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z mapą obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.


Kwiecień 2016 r.

25 kwietnia 2016r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu nastąpiła prezentacja wyników prac związanych z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych w Gminie Stary Sącz.

Szczegółowe analizy dotyczyły zjawisk w sferze społecznej (w szczególności poziomu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, jak również poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), a następnie przeprowadzono analizy w pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na podstawie tych informacji  wskazano obszary gminy charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk, wymagających podjęcia pilnych działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. 

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych m. in. z: jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,  Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Baz Referencyjnych ARiMR, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Departamentu Rolnictwa i Geodezji UM w Krakowie, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz oceny przeprowadzonej we współpracy z komisariatem Policji w Starym Sączu.

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast zaprezentowali uczestnikom sesji Rady Miejskiej    obszary Gminy, gdzie zjawiska negatywne są szczególnie nasilone. Spośród 24 jednostek urbanistycznych, na które został podzielony obszar Gminy  nasilenie negatywnych zjawisk zaobserwowano w Osiedlu Śródmieście i w Rynku, a także w Barcicach i w Gołkowicach Dolnych.

Po zapoznaniu się z wynikami analizy radni podjęli  uchwałę intencyjną o „przystąpieniu do wyznaczenia na terenie Gminy Stary Sącz  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Proponowane obszary będą podlegały teraz konsultacjom społecznym, zgodnie z art. 5 Ustawy o rewitalizacji. 


Marzec 2016 r.

30 marca 2016r. w Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast z Burmistrzem Starego Sącza i pracownikami Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkania omawiano efekt analizy danych dotyczących Gminy Stary Sącz w kontekście wyznaczenia tzw. obszarów zdegradowanych, czyli takich, gdzie nasilają się różne negatywne zjawiska (społeczne, gospodarcze, środowiskowe czy przestrzenno – funkcjonalne). Po naniesieniu propozycji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na „mapę zasadniczą” będą one przedmiotem konsultacji z mieszańcami Gminy Stary Sącz. (http://stary.sacz.pl/pl/3396/162302/O_programie_rewitalizacji_Gminy_Stary_Sacz.html)


Grudzień 2015 r.

W Urzędzie Miejskim w Starym Sączu powołano grupę roboczą, której zadaniem jest koordynacja prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.  Niezwłocznie przystąpiono do zbierania i analizowania  informacji o Gminie. Zakres danych, jakie należało pozyskać był bardzo szeroki i obejmował zarówno dane statystyczne dotyczące mieszkańców, jak również wykaz obiektów użyteczności publicznej, zabytków czy podmiotów leczniczych.  Na potrzeby analizy  zebrano informacje dotyczące przestępczości, bezrobocia czy wyników egzaminów w szkołach z terenu Gminy. Pozyskane dane należało precyzyjnie przypisać do miejsc ich występowania wykorzystując zasoby geodezyjne.