• slider1.jpg

Archiwum

 

UWAGA:

Druki obowiązujących wzorów deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z 31 sierpnia 2015 r. i Nr XVI/252/2016 z 1 lutego 2016 r.:

DO-1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych lub współposiadaczach...

DO-2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w Gminie Stary Sącz


 

UWAGA:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR IV/73/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 40 zł miesięcznie.  

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie.

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 20,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 40,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 100,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 100,00 złotych za każdy metr sześcienny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 80,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 160,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 400,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 400,00 złotych za każdy metr sześcienny. 


 INFO: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25, parter - prawe skrzydło, tel. 18 4460270 wew. 202


KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przypominamy, że prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Stary Sącz mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Deklaracja powinna być złożona w terminie 14 dni od (…) powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6m pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2017 poz. 1289 z późn. zm.).

Również w przypadku wyrejestrowania działalności należy zgłosić się do tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności w celu złożenia tzw. deklaracji zerowej, świadczącej o fakcie zaprzestania wytwarzania odpadów na nieruchomości (zgodnie z art. 6m pkt. 2 w/w ustawy).


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych nie są przyjmowane odpady styropianowe (kod odpadu: 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03). Nie uwzględnia się ich w grupie odpadów remontowo – budowlanych (kod 17 01), w związku z czym nie można ich oddać do PSZOK zlokalizowanego przy składowisku Piaski w Starym Sączu oraz w ramach usługi podstawienia kontenera na odpady remontowo - budowlane.

Odpady styropianowe powinny być zagospodarowywane przez przedsiębiorcę, który wykonuje remont polegający na dociepleniu budynku. W przypadku remontu wykonywanego systemem gospodarczym, taki odpad powinien być zagospodarowany we własnym zakresie.

Firmy zajmujące się zagospodarowaniem tego typu odpadów to:

  1. 1. SURPAP, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 606 130 462

  2. 2. SUEZ Małopolska, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 53 14 470

  3. 3. MO-BRUK, Niecew 68, 33-322 Korzenna, tel. 18 441 70 48

  4. 4. PMP Style, ul. Zkaładników 85, 33-300 Nowy Sącz, tel. 605 262 603, 603 092 499

  5. 5. EKO Skorpion, ul. Jana Pawła II 25, 33-300 Nowy Sącz, tel. 730 208 451, 507 124 529


Jak segregować? Dlaczego recykling jest ważny? Jak mądrze kupować i zmniejszyć ilość odpadów?
Gospodarka odpadami w pytaniach i odpowiedziach pod linkami:

ekoszyk.mos.gov.pl/
naszesmieci.mos.gov.pl/ 


Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2016 (Instrukcja zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu) 


WAŻNE! 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW (zmiany od 01.01.2016) ► 


Uchwała Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Stary Sącz 

Uchwała Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/235/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 INFO: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25, parter - prawe skrzydło, tel. 18 4460270 wew. 202