• slider1.jpg

Archiwum

Uwaga: Urząd Miejski w Starym Sączu uprzejmie informuje, że 29 grudnia 2017 r. w Starym Sączu na ul.: Trakt Św. Kingi, Bandurskiego, Jana III Sobieskiego, 22 Stycznia, Rocha, Magazynowa, Papieska, Topolowa, Piaski, Kazimierza Wielkiego, Rynek, 3 Maja, Staszica ustalono dodatkowy termin odbioru odpadów zmieszanych. Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu zbiórki!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/235/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA:

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych (listopad 2015)

Druki nowych wzorów deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załączniki do  Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z 31 sierpnia 2015 r. 

DO-1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych lub współposiadaczach...

- Oświadczenie o osobach zamieszkujących pod adresem…

DO-2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz! 

 1 marca 2015 r. zmieni się firma odbierająca od Państwa odpady komunalne. Usługę świadczyć będzie wyłonione drogą przetargu, polsko-włoskie Konsorcjum AVR Sp.zo.o i AVR S.p.A.

 W załączeniu przekazuję Państwu harmonogram obowiązujący od 1 marca 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. oraz kody kreskowe, które należy nakleić tylko na worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (worek zielony, żółty i niebieski).

 Ważne jest aby worki oraz pojemniki z odpadami wystawione zostały przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

 Rodzaje odpadów jakie są odbierane od Państwa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w pojemniku lub czarnym worku; odbierane
jeden raz w miesiącu, natomiast w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) minimum dwa razy
w miesiącu.

2. Odpady segregowane gromadzone oddzielnie w workach: szkło – worek zielony; papier – niebieski; plastik, metale, opakowania wielomateriałowe – żółty; odbierane jeden raz w miesiącu.

3. Odpady zielone, biodegradowalne gromadzone są w worku brązowym; odbierane w miesiącach kwiecień-październik dwa razy w miesiącu.

4. Popiół z palenisk indywidualnych gromadzony w pojemniku lub worku, odbierany w miesiącach styczeń-kwiecień oraz październik-grudzień jeden raz w miesiącu.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble, dywany; odbierane dwa razy w roku (maj i październik).

Od 1 marca 2015 r. worki do segregacji odpadów komunalnych będą dostarczane przez firmę odbierającą.

 Przy „Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu” (dzielnica „Piaski”) działa PUNKT ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (POSZOK), czynny 7:00-15:00 (Poniedziałek – Piątek), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady segregowane, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki oraz żarówki.

 W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki.

 Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:

Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”

28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Terminy płatności:

I KWARTAŁ do 31 marca danego roku;

II KWARTAŁ do 30 czerwca danego roku;

III KWARTAŁ do 30 września danego roku;

IV KWARTAŁ do 31 grudnia danego roku.

 Ponadto informuję, iż istnieje możliwość zakupienia pojemników na odpady komunalne
o pojemnościach:

120 litrów – cena pojemnika nie przekroczy kwoty 87 zł,

240 litrów – cena pojemnika nie przekroczy kwoty 123 zł,

1100 litrów – cena kontenera nie przekroczy kwoty 615 zł.

 Do 16 marca 2015 r. do godz. 15:00 można składać zamówienie na pojemniki pod numerem telefonu 18 446 02 70, wew. 202 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 (budynek w podwórzu).

Burmistrz Starego Sącza

Jacek Lelek

 

Uwaga: Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych w listopadzie 2016 r.

Harmonogram (aktualny) odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2015 rok

 

W A Ż N E  K O M U N I K A T Y - 2 0 1 4

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z Gminy Stary Sącz, od 20 do 29 października 2014 r. ►

♦ Płatności z tytułu „opłaty śmieciowej” należy wnosić w okresach kwartalnych (do: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia) przelewem na konto: Urząd Miejski w Starym Sączu 28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 (Bank Spółdzielczy w Starym Sączu) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 - bez dodatkowych prowizji!

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku, do odczytu i pobrania (otwórz - zapisz jako):

♦ Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z Gminy Stary Sącz od 29 kwietnia do 09 maja 2014 r. ►

♦ Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne /FIRMA EMPOL/ ►

♦ Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne /FIRMA NOVA/ ►

♦ Harmonogram odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne /FIRMA SITA/ ►


Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 roku ►


W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami mieszkańców odnośnie zasad funkcjonowania nowej gospodarki odpadami komunalnymi prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania ► (druk PDF ►). Jak prawidłowo segregować odpady? (ulotka nowa - PDF) 


D O  P O B R A N I A :

♦ Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: druk WORD druk PDF

♦ Załącznik nr 1 do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość na terenie Gminy Stary Sącz: druk WORD druk PDF

♦ Załącznik nr 2 do deklaracji - wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Stary Sącz: druk WORD druk PDF

♦ Załącznik nr 3 do deklaracji - oświadczenie dla użytkowników nieruchomość wielololokalowych: druk WORD druk PDF

♦ Załącznik nr 4 do deklaracji - oświadczenie dla użytkowników nieruchomość wielololokalowych: druk WORD druk PDF

♦ Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem zamieszkania: druk  PDF

♦ Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju: druk PDF

♦ Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza terenem Gminy Stary Sącz: druk PDF

♦ Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem zameldowania na terenie Gminy Stary Sącz: druk PDF

♦ Oświadczenie o nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Stary Sącz: druk PDF

♦ Oświadczenie o osobie przebywajacej okresowo w nieruchomości na terenie Gminy Stary Sącz: druk PDF

♦ Oświadczenie o firmie nieprzetwarzającej odpadów komunalnych na terenie Gminy Stary Sącz: druk PDF


JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ?

Przykład 1 (mieszkańcy nieruchomości prywatnej)

Przykład 2 (mieszkańcy nieruchomości prywatnej i prowadzący w niej działalność gospodarczą)


 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Stary Sącz

 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Stary Sącz. W tym celu Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Stary Sącz. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia. Podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest druk deklaracji. Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat nowego systemu, wypełnienie otrzymanej deklaracji oraz złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 25 - budynek w podwórzu, tel. 18 4460270, wew. 202) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 r.

Co wynika z nowych przepisów?
•    Mieszkańcy nie będą posiadać indywidualnych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Gmina Stary Sącz na drodze przetargu wybierze jedną firmę odbierającą odpady ze wszystkich posesji na terenie Gminy.
•    Mieszkańcy powinni ze skutkiem na koniec czerwca 2013 r. wypowiedzieć posiadane umowy z firmami na wywóz odpadów.
•    Opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców będą wnosić na rzecz Gminy właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych.
•    Odbiorem odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno domów jednorodzinnych, bloków należących do wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wytwarzających odpady komunalne (takich jak sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, restauracje, ogródki działkowe itp.).

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Stary Sącz?
•    Do dnia 31 marca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje, w których oświadczą o liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie (nieruchomości) oraz o tym, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny (przestrzeganie zasad segregacji).
•    Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oprócz deklaracji o segregowaniu odpadów dodatkowo wskażą, w jakich miesiącach wytwarzają odpady oraz ile pojemników nimi zapełniają.
•    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, samodzielnie naliczona przez składającego deklaracje stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty tj. 6 zł lub 12 zł od osoby.
•    Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany wynosi 6.00 zł od osoby za miesiąc, natomiast stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 12.00 zł od osoby za miesiąc.
•    W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne Gmina ustaliła stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności: pojemnik do 120 L – 20.00 zł, pojemnik do 1,1 m3 - 60.00 złotych, powyżej 1,1 m3 - 60.00 zł za każdy 1m3 w przypadku segregowania odpadów; pojemnik do 120 L – 40.00 zł, pojemnik do 1,1m3 - 120 zł, powyżej 1,1m3 - 120.00 zł za każdy 1m3 w przypadku niesegregowany odpadów.
•    W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym (np. sklep + mieszkanie) opłata stanowi sumę opłat obliczonych jak wyżej.
•    W przypadku nie złożenia deklaracji (lub złożenia deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym) o wysokości opłaty zdecyduje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
•    Opłaty należy wnosić w okresach kwartalnych. Płatności można dokonywać przelewem na konto: Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata śmieciowa” 28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25. W następujących terminach: do 31 marca (opłata za I kwartał), do 30 czerwca (opłata za II kwartał), do 30 września (opłata za III kwartał), do 31 grudnia (opłata za IV kwartał). Pierwsza opłata w 2013 roku musi zostać uiszczona w terminie do 31 lipca.


Co zrobi Gmina w zamian za pobraną opłatę?
•    Odbierze od mieszkańców i zagospodaruje wszystkie powstające w gospodarstwach domowych rodzaje odpadów, w tym:
- odpady segregowane - gromadzone w workach lub kontenerach o zróżnicowanej kolorystyce (szkło – zielony; papier– niebieski; plastik, metale – żółty; odpady zielone, bioodpady – brązowy),
- odpady wielkogabarytowe (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony),
- odpady poremontowe, gruz budowlany,
- odpady pozostające po segregacji (np. pampersy i inne zużyte środki higieniczne, popiół, zanieczyszczone opakowania itp.),
- przeterminowane lekarstwa (będą zbierane do pojemników znajdujących się w ośrodkach zdrowia),
- zużyte baterie i akumulatorki (będą zbierane do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych: w szkołach, punktach sprzedaży detalicznej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu).
•    Nieruchomości zostaną wyposażone w zestaw worków / pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zbierane w sposób niesegregowany należy gromadzić w pojemnikach / kontenerach stanowiących własność mieszkańców.
•    Odbiór odpadów z nieruchomości będzie odbywał się raz w miesiącu. Bioodpady będą odbierane 2 razy w miesiącu (w okresie od 1 kwietnia do 31 października), odpady wielkogabarytowe (2 razy do roku wiosną oraz jesienią). Natomiast odbiór odpadów z nieruchomości wielolokalowych będzie odbywał się, co najmniej raz w tygodniu.
•    Poza terminami, o których wyżej mowa odpady segregowane, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, remontowe, gruz będą przyjmowane w specjalnych punktach.
•    Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, a także lokalizacja punktów wymienionych powyżej zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie, po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Stary Sącz. Informacja ta ukaże się na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej www.stary.sacz.pl, będzie dostępna u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz pod numerem tel. 18 4460270, wew. 202.

 Wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania odpadami podyktowane jest koniecznością usprawnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcją ilości odpadów kierowanych do składowania oraz wyeliminowaniem tzw. dzikich wysypisk odpadów. Obowiązek wprowadzenia nowej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie wynika z uregulowań ustawowych, do których Polska zobowiązała się przystępując do Unii Europejskiej. Liczę na owocną współpracę z Państwem w zakresie utrzymania czystości i porządku
w Gminie. Mam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek podniesie poziom ochrony środowiska naturalnego i poprawi estetykę Miasta i Gminy Stary Sącz.
 Segregacja odpadów jest opłacalna - osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, które ich nie segregują!

     Burmistrz Starego Sącza
         Jacek Lelek

Uwaga: Tekst jest wyciągiem z aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Starym Sączu tj. uchwał nr 350-354 z 2012 r. publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.stary.sacz.pl), ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.