• slider1.jpg

Strategie, programy, plany zagospodarowania...

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz do roku 2030

 

Strategia Rozwoju Gminy to jeden z podstawowych instrumentów zarządzania i jest podstawą w prowadzeniu długookresowej polityki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, ekologicznej, infrastrukturalnej i dziedzictwa kulturowego.

Wcześniejsza uchwała Rady Gminy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020. Dokument określał cele rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Stary Sącz w wieloletniej perspektywie, a także umożliwiał określenie zadań niezbędnych do realizacji celów.

W związku z tym zaistniała potrzeba opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Stary Sącz, co jest wynikiem zachodzących procesów społecznych w gminie. Opracowanie nowej strategii jest uzasadnione nadchodzącym nowym okresem programowania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz koniecznością wyznaczenia kierunków działań na nadchodzące lata.

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego ►

 

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 (pdf) ►

 

Kierunki rozwoju Miasta i Gminy na lata 2007-2013 (pdf) ►

 

Lokalny Program Rewitalizacji Starego Sącza na lata 2008-2023 (pdf) ►

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 z prognozą do roku 2015 ►

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2011 – 2017