• slider1.jpg

Gospodarka odpadami komunalnymi - harmonogram, płatności, informacje...

   

      

    


GOSPODARKA ODPADAMI PO ZMIANACH 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawowych. Efektem tych zmian są uchwały podjęte przez Radę Miejską w Starym Sączu w dniu 3 lutego 2020 r. i w dniu 3 marca 2020 obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.

Nr XIX/322/2020   Nr XIX/323/2020 

Nr XIX/324/2020   Nr XIX/325/2020

Nr XX/343/2020     Nr XX/344/2020

 

Najważniejsze zmiany obejmują:

1. Zmianę stawki:

od 1 kwietnia 2020 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniesie 20,00 zł za jednego mieszkańca.

2. Częściowe zwolnienia z opłaty:

 • dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 2,00 zł/mieszkańca. Warunkiem częściowego zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji .

 • dla dzieci posiadających ważną „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 4 zł/na każde dziecko.

3. Nowe terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • I rata - płatna do 31 marca danego roku

 • II rata - płatna do 30 czerwca danego roku

 • III rata – płatna do 30 września danego roku

 • IV rata – płatna do 30 listopada danego roku .

Powyższe terminy nie wykluczają możliwości wnoszenia opłaty co miesiąc.

W związku z epidemią koronawirusa uprzejmie informuję, że nie ma możliwości dokonywania płatności za odbiór odpadów komunalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (kasa, płatność kartą).
Płatności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem bankowości internetowej lub przelewem bezpośrednio w placówkach Banku  i Poczty Polskiej, na wskazany poniżej numer konta:

28 8816 0001 2001 0000 0013 0052
(Bank Spółdzielczy w Starym Sączu)

W tytule przelewu należy zamieścić opis „Opłata Śmieciowa” oraz informacje jakiej nieruchomości dotyczy ta opłata.

4. Nowe wzory deklaracji - obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:

 • właścicieli nieruchomości korzystających ze zniżki na kompostowanie bioodpadów, w terminie do 10 maja 2020 r., w przypadku uwzględnienia zniżki od 1 kwietnia,

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, w terminie do 14 dni od wystąpienia tych okoliczności,

 • zmiany danych - ilości mieszkańców - będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim - dziennik podawczy lub pok. Nr 10 oraz do pobrania tutaj.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

Deklaracje należy składać w tut. Urzędzie, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-PUAP. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, w przypadku rozbieżności danych ilościowych osób, tj.: dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, w której zamieszkuje, lub inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania osoby poza Gminą Stary Sącz, na której jest zameldowana (umowa najmu, dzierżawy, umowa o pracę).

5. Obowiązkowe kody kreskowe (etykiety) na odpady segregowane, zmieszane i bioodpady.

Nowym obowiązkiem jest naklejanie kodów kreskowych na pojemnikach, workach z bioodpadami. Kody należy odebrać w tut. Urzędzie pok. Nr 10. Przewiduje się również możliwość przesłania ich pocztą tradycyjną, po zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie lub mailem. Brak kodów kreskowych na workach, pojemnikach spowoduje nieodebranie ww. odpadów.

6. Obowiązkowa segregacja odpadów na 5 frakcji; wg instrukcji (na odwrocie strony).

Nie ma możliwości wrzucania wszystkich rodzajów odpadów do jednego pojemnika! Informacja o braku segregowania odpadów przekazana przez firmę odbierającą odpady spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł/osobę na miesiąc.

 JAK SEGREGOWAĆ

7. Pozostałe zmiany:

- możliwość oddawania bioodpadów przez cały rok w ramach odbioru z nieruchomości,

- odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku w ramach zbiorki objazdowej, a w pozostałych okresach w PSZOK Stary Sącz, ul. Piaski.

- możliwość oddawania w PSZOK tekstyliów i odzieży, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w szczególności igieł i strzykawek.   
- ograniczenie ilości odbieranych opon z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, nie przekraczających 56 cm (22 cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie dla jednej nieruchomości,                            
- wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu i związana z tym konieczność zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


 

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

3 lutego 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę nr XIX/322/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1462).

Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, czyli firm i instytucji.

W związku z tym w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) konieczne jest zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina w ramach swoich kompetencji będzie kontrolować posiadanie umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz dowodów uiszczanych opłat za te usługi.

Wg stanu na dzień 4 marca 2020 r. w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz wpisane są następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa – os. Rzeka 133 tel. 18 262 50 95,

 1. EKO – Energia Sp. z o.o., 35-210 Rzeszów, ul. Króla Augusta 38, tel. 18 478 16 22

 1. SUEZ Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, tel. 12 644 22 41, Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

 1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C., z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 18 442 01 00

 1. Transport Specjalizowany Marek Wójcik, z siedzibą 33-386 Podegrodzie 172, tel. 18 445 96 03

 1. Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” Marek Strzelec, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 684 40 59

 1. NOVA Sp. z o.o, .ul. Śniadeckich 12, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 12 00

 1. AVR Spółka Akcyjna, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

 1. AVR S.p.A. 00133 ROMA - Via Francesco Tensi 116, tel. 885 665 002

 1. KOMPOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącztel. 18 444 31 72,

 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lacha 10, 41-800 Zabrze, tel. 32 376 34 50

 1. F.H.U. „HELL-MARK” Helena Agata Borek, ul. Zielona 92, 33-335 Nawojowa, tel. 606 353 406

 1. PMP Style Sp. z o. o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowa 60, tel. 603 092 499Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w Gminie Stary Sącz


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2018 rok

Informacja o osiągniętych przez gminę Stary Sącz w latach 2012 - 2018 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


INFO: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25, parter - prawe skrzydło, tel. 18 4460270 wew. 202


Jak segregować? Dlaczego recykling jest ważny? Jak mądrze kupować i zmniejszyć ilość odpadów?
Gospodarka odpadami w pytaniach i odpowiedziach pod linkami:
ekoszyk.mos.gov.pl/
naszesmieci.mos.gov.pl/