• slider1.jpg

Skrudzina

SKRUDZINA

Plan Odnowy Miejscowości Skrudzina na lata 2010-2020 
/dokument pdf/

UCHWAŁA NR XXXVII/462/09
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrudzina
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku DZ.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU
UCHWALA CO NASTĘPUJE

§ 1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Skrudzina w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Starego Sącza do monitorowania przebiegu realizacji Planu.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
mgr Marian Lis