• slider1.jpg

Plan Gospodarki Odpadami


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO ROKU 2015
DLA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Plan Gospodarki Odpadami Stary Sącz - pobierz

 


SPIS TREŚCI
Strona

1.

WSTĘP

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Koncepcja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

1.2.1. Przedmiot i zakres opracowania

1.2.2. Potrzeba i cel opracowania

1.2.3. Terminologia

1.3. Ogólna charakterystyka miasta i gminy

1.3.1. Informacje ogólne

1.3.2. Osadnictwo

1.3.3. Przemysł

1.3.4. System transportowy

1.3.5. Rolnictwo; warunki glebowe, hydrologiczne i hydrogeologiczne

1.3.6. Turystyka i rekreacja

1.3.7. Stan środowiska

4

4

4

4

6

7

11

11

12

13

14

15

16

17

2.

ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

2.1. Ilość powstających odpadów

2.1.1. Odpady komunalne

2.1.2. Odpady z oczyszczalni ścieków

2.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

2.1.4. Odpady z przemysłu

2.1.5. Wraki samochodowe

2.1.6. Inne odpady

2.2. System zbiórki odpadów

2.2.1. Obsługa zbiórki odpadów

2.2.2. System opłat za zbiórkę odpadów

2.3. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

2.4. Podsumowanie

18

18

18

41

42

44

45

46

56

56

56

57

57

3.

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ NIEZBĘDNE KOSZTY

3.1. Sektor komunalny

3.1.1. Odpady komunalne

3.1.2. Komunalne osady ściekowe

3.1.3. Odpady opakowaniowe i poużytkowe

3.1.4. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

3.2. Sektor gospodarczy

3.2.1. Odpady z sektora gospodarczego

      1. Odpady niebezpieczne

      1. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

      1. Odpady azbestowe

3 2.5. Wraki samochodowe

3.2.6. Zużyte opony

3.2.7. Oleje odpadowe

3.2.8. Zużyte baterie i akumulatory

3.2.9. Pestycydy

3.2.10. PCB

3.2.11. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

3.2.12. Odpady spoza terenu miasta i gminy

3.2.13. Koszt niezbędnych działań

60

61

65

80

82

94


99

99

102

102


104

106

108

109

110

112

112

113

114

114

 

4.

PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI PODPADAMI
4.1. Gromadzenie Odpadów
4.1.1 Odpady zmieszane
4.1.2. Surowce wtórne
4.1.3. Odpady organiczne
4.1.4. Odpady wielkogabarytowe oraz z sektora budowlanego
4.1.5. Odpady niebezpieczne
4.2. Zbiórka i transport odpadów
4.3. Odzysk, przetwarzanie i unieszkodliwiania

116

116

117

117

121

121

122

125

125

5.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

5.1. Celowość edukacji ekologicznej

5.2. Kierunki edukacji ekologicznej

5.3. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnych społeczeństwa

5.3.1. Pracownicy samorządowi

5.3.2. Dorośli mieszkańcy gminy

5.3.3. Dzieci i młodzież

5.3.4. Pozarządowe organizacje i stowarzyszenia ekologiczne w edukacji

5.4. Polityka medialna

5.5. Ogólnospołeczne kampanie informacyjne

5.5.1.Akcja ulotkowa

5.1.2. Festyny ekologiczne

5.2.3. Debaty gminne

5.6. Broszura informacyjna

127

127

128

130

130

132

133

135


135

138

138

138

139

140

6.

REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

6.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

6.1.1. Emisja obligacji komunalnych

6.1.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6.1.3. EkoFundusz

6.1.4. Fundusz Spójności

6.1.5. Bank Ochrony Środowiska

6.2. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami

6.2.1. Instrumenty prawne

6.2.2. Instrumenty finansowe

6.2.3. Instrumenty społeczne

6.2.4. Instrumenty strukturalne

6.3. Harmonogram realizacji zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami

145

145

146

146

147

148

150

152

153

153

153

155

156

7.

ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU

7.1. Zasady zarządzania systemem

7.2. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami

7.2.1.. Zasady monitoringu

7.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych

7.2.3. Wskaźniki efektywności Planu

158

158

163

163

164

166

8.

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU

170

9.

STRESZCZENIE
172

10.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

180