• slider1.jpg

Staremu Sączowi i ludziom można służyć na różne sposoby Piątek, 24 lipca 2020

Dzisiaj w dzień św. Kingi, patronki Starego Sącza burmistrz Jacek Lelek i przewodniczący rady miejskiej Andrzej Stawiarski wręczyli na uroczystej części sesji Medal Honorowy Starego Sącza i Odznaki Honorowe Starego Sącza.

Stary Sącz był tworzony przez wieki przez mieszkańców, którzy po sobie coś zostawili. - mówił na uroczystej sesji rady burmistrz Jacek Lelek.-  I dobra materialne i duchowe. To tworzenie Starego Sącza dalej trwa, miasto i gmina rozwija się przez mieszkańców. Mam dzisiaj wraz z radą miejską niezwykłą przyjemność gościć wspaniałych przyjaciół Starego Sącza. Odznaki honorowe Starego Sącza przyznane przez Radę Miejską pokazują olbrzymią różnorodność i uświadamiają nam, jak na wielu różnych polach można pracować dla lokalnej wspólnoty. Odznaki przyznano prezesowi wielkiej spółki, kierowcy w przychodni, sołtysom, przedsiębiorcy międzynarodowego przedsiębiorstwa, osobom kultywującym tradycje i kulturę ludową... Tych ludzi łączy jedno - miłość do ludzi, gotowość do ofiarności, życzliwość i spojrzenie na drugiego człowieka z wielką estymą i wrażliwością. Święto miasta, dzień Starego Sącza to odpowiedni moment, by te osoby uhonorować.

W tym roku na wniosek burmistrza Rada Miejska przyznała Medal Honorowy Starego Sącza Towarzystwu Miłośników Starego Sącza. Medal odebrał prezes towarzystwa Andrzej Długosz.

Odznaki honorowe nadano następującym osobom:

Januszowi Adamkowi, Pawłowi Cieślickiemu, Marianowi Długoszowi, Tadeuszowi Dudzie, Janowi Janczakowi, Mieczysławowi Szewczykowi i Marianowi Lisowi, Elżbiecie Sroce, Stanisławowi Sroce, Danucie Sułkowskiej, Pawłowi Szczygłowi, Mieczysławowi Szewczykowi, ks. Janowi Wąchale, Zofii Wcisło, Maciejowi Leśniakowi i Stanisławowi Mardule. Dwaj ostatni laureaci odbiorą odznaki w innym terminie, a odznakę dla Mariana Lisa odebrała małżonka  Lidia Lis.  

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę na rzecz ludzi, miasta i gminy!

Uzasadnienia

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza 

Działa od 1948 r. co czyni go jedną z najstarszych tego typu organizacji na Sądecczyźnie. Towarzystwo powstało “z potrzeby serca", aby promować Stary Sącz, jego historię i zabytki związane z postacią św. Kingi fundatorki klasztoru klarysek i pani Ziemi Sądeckiej. Jednym z głównych zadań Towarzystwa było stworzenie muzeum starosądeckiego. Z dwóch sal jakimi dysponowano w latach pięćdziesiątych, muzeum rozrosło się i zajmuje cały siedemnastowieczny budynek mieszczański zwany “Domem na Dołkach", a placówka nosi miano Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli. Działalność Towarzystwa Miłośników Starego Sącza to nie tylko prowadzenie muzeum, ale także upamiętnienie miejsc pamięci związanych z działalnością wybitnych starosądeczan, działalność wydawnicza, organizacja kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, zabieganie o cenne eksponaty, organizacja Dni Księdza Tischnera, czy konkursów fotograficznych sławiących wyjątkowość Starego Sącza. Towarzystwo dba o materialną spuściznę podkreślającą rangę Starego Sącza, świadka naszej historii współtworzącego bogactwo kultury polskiej. Jest strażnikiem tożsamości i pamięci starosądeczan.

 

Janusz Adamek

Wieloletni pracownik i prezes spółki Sądeckie Wodociągi. W trakcie kierowania spółką przedsiębiorstwo przeprowadziło największą inwestycję wodno-kanalizacyjną w historii Sądeckich Wodociągów obejmującą prócz Nowego Sącza kilka okolicznych gmin, w tym Gminę Stary Sącz. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Janusza Adamka udało się przeprowadzić i rozliczyć wielki projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Janusz Adamek dał się poznać wówczas poznać jako człowiek szerokich horyzontów, otwarty na współpracę, mający wizję Sądeckich Wodociągów jako spółki pracującej dla wszystkich sądeczan, skutecznie lobbujący za jak najszerszym działaniem spółki. Dzięki takiemu podejściu z wodociągów i kanalizacji korzysta wiele gmin i kilkadziesiąt tysięcy osób. Wizjoner i skuteczny menadżer pozyskujący środki unijne z korzyścią dla całej Sądecczyzny. Pod względem gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gmina Stary Sącz wykonała dzięki Sądeckim Wodociągom skok cywilizacyjny o kilkadziesiąt lat.

Paweł Cieślicki

Osoba niezwykle zaangażowana w działania na rzecz mieszkańców Gminy Stary Sącz
i okolic. Od wielu lat jest popularyzatorem sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Od kilku kadencji Paweł Cieślicki pełni funkcję Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Barciczanka. Skutecznie przez lata starał się o środki finansowe na działalność klubu. Współpracując z lokalnymi władzami, organizował i czynnie zabiegał o działania na rzecz modernizacji obiektu piłkarskiego, remontu budynku socjalnego, przygotowywania płyty piłkarskiej na zawody. Zwieńczenie tych starań przypadło na 70-lecie Barciczanki.Gmina Stary Sącz sfinansowała wówczas budowę nowoczesnego budynku klubowego i treningowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Efekty pracy Pawła Cieślickiego przekładają się na liczne medale i sukcesy wychowanków klubu, grającego obecnie w IV lidze. Paweł Cieślicki za swoją pracę i zaangażowanie w działalność sportową został uhonorowany m.in. odznakami zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Mniej znana szerszemu gronu jest działalność charytatywna Pawła Cieślickiego. Jest p laureatem nagrody "Ziarnko Gorczycy" - to najwyższe uznanie dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących i niepełnosprawnych, oddając im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo.

Marian Długosz

Marian Długosz od 34 lat jest związany zawodowo z ośrodkiem zdrowia w Starym Sączu, jako kierowca karetki pogotowia. Trudno o osobę w Starym Sączu, która Mariana Długosza nie zna i takiej, która nie doświadczyła od niego choćby drobnej pomocy i wsparcia. Szczególnie wart podkreślenia jest fakt zawsze aktywnego kontaktu, rozmowy i ogromnej życzliwości. To osoba skromna, uśmiechnięta, prawdziwie pomocna dłoń. Nie tylko wielkie dokonania i zasługi czynią nasze życie lepszym. Takie osoby dzięki wielkiej serdeczności  i gotowości poświęcenia swojego czasu dla innych, ale bez poczucia konieczności naprawiania świata, umacniają w nas wiarę w ludzi i w ten świat. Marian Długosz swoją postawą znacznie przekracza zakres zawodowych obowiązków, będąc zawsze blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nazywany "Samarytaninem Starosądeckim".

Tadeusz Duda

Historyk i archiwista. Po ukończeniu miejscowego liceum ogólnokształcącego, studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w latach 1967 – 2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem około 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu archiwistyki, źródłoznawstwa, a szczególnie historii regionalnej Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Gorlickiej, publikowanych głównie w „Roczniku Sądeckim”i monografiach historycznych miast Sądecczyzny. Wiele artykułów, rozpraw i odczytów poświęcił rodzinnemu miastu. Długoletni działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1968 roku pracował społecznie w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza. Zajmował się uporządkowaniem i ewidencjonowaniem najdawniejszych akt szkół podstawowych Starego Sącza oraz Gabonia. Ostatnio opracował Kalendarium najważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945 - 2016. Wkrótce ukaże się drukiem Starosądecki Słownik Biograficzny od XIII - XXI w. jego autorstwa. Odznaczony Tarczą Herbową Miasta Nowy Sącz, odznaką zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego i Srebrnym Jabłkiem Sądeckim. Od 2006 r. jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Jan Janczak

Radny czterech kadencji Rady Miejskiej w latach 2002 - 2018. Ważny lidere lokalny, zawsze wprowadzał w życie ideę samorządu uczciwego, opartego na wartościach, ideowego, bezinteresownego i występującego ponad podziałami. Zaangażowany w wiele najważniejszych dla Starego Sącza i całej Doliny Popradu inwestycji. Konstruktywna praca w radzie zaowocowała wieloma projektami służącymi całej społeczności gminy - jego udziałem były ważne decyzje dotyczące potrzebnego, kosztownego i trudnego projektu kanalizacyjnego, utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, czy projektów związanych z turystyką i rekreacją, a z których korzysta dziś kilkadziesiąt tysięcy gości i mieszkańców całej gminy. Wieloletnie sołtysowanie w Woli Kroguleckiej potwierdza, że umiejętnie potrafił skupić mieszkańców wokół spraw najważniejszych dla sołectwa. Za czasów jego działalności w radzie powstała w Woli Kroguleckiej jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Gminy Stary Sącz, Beskidu Sądeckiego i duma sołectwa - platforma widokowa, która rozsławiła miejscowość i Gminę Stary Sącz na całą Polskę.

 

Maciej Leśniak

Założyciel i prezes firmy Ekran. Starosądeckie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i montażem ekranów, kinowych, techniką sceniczną, akustyką kinową. Produkty sprzedaje w najdalszych zakątkach globu już od 20 lat. Firma ma na koncie ponad 600 projektów  i dostarczyła już ponad 2100 ram ekranowych na całym świecie. Ekran realizował swoje inwestycje w Angolii, Omanie, Kuwejcie, Pakistanie, Azerbejdżanie, Wietnamie, Nikaragui i Indiach. Pozycję w branży starosądecka marka buduje oferując unikatowe w skali światowej konstrukcje ram ekranowych, które umożliwiły kontrahentom budowę obiektów kinowych spełniających najwyższe światowe standardy projekcji filmowej. Ekran dał się poznać jako firma, która podejmuje wyzwania niezależnie od stopnia skomplikowania projektu, czy jego lokalizacji. Od 2000 roku Ekran przyczynia się do dynamicznego rozwoju przemysłu kinowego w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, przy okazji zajęła dużą część rynku światowego stając się światową marką ze Starego Sącza. Maciej Leśniak prowadzący międzynarodową firmę uznał, że Stary Sącz to dobre miejsce do prowadzenia biznesu i jako jeden z pierwszych przedsiębiorców zdecydował się zainwestować w starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Ponadto firma chętnie wspiera działania charytatywne.

Marian Lis

Emerytowanym nauczyciel chemii z 31-letnim stażem pracy. Zawodowo związany był  z Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, gdzie przez 13 lat piastował stanowisko dyrektora. Marian Lis bardzo mocno angażował się także w życie społeczne i samorządowe Sądecczyzny. Od 1994 do 2014 roku nieprzerwanie pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Starym Sączu, pracując między innymi jako przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki. Natomiast od 1994 do 2002 roku był członkiem Zarządu Miasta.  W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Jako samorządowiec uważnie słuchał i natychmiast reagował na potrzeby mieszkańców – zarówno te materialne, jak i wspólnotowe, pomagając w rozwiązaniu wszelkich problemów. Jego udziałem były ważne strategiczne decyzje, co do długofalowej strategii rozwoju miasta i gminy, w szczególnym, bo pierwszym okresie budowania samorządów, które procentują dzisiaj. Zawsze aktywnie działał na rzecz Starego Sącza podejmując działania i inicjatywy dla budowania wspólnego dobra. Szczególnym rysem jego działalności jest utrzymywanie szerokich kontaktów ze starosądeczanami rozsianymi po całym świecie. Całe życie zawodowe i społeczne poświęcił Staremu Sączowi.

Stanisław Marduła

Społecznik, prezes i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Wyżnej, mocno zaangażowany w odpowiednie zabezpieczenie i wyposażenie sprzętowe jednostki oraz wysoki poziom wyszkolenia druhów. Przy OSP działa ponadto prężna młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jednostka prowadzona przez Stanisława Mardułę jest włączona  w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. W 2019 roku dopiął swoich marzeń - wystarał się o nowy samochód bojowy dla swojej jednostki. Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu w latach 1998 - 2010. Przez 12 lat pracy w Radzie Miejskiej dał poznać się jako konstruktywny lider swojej społeczności, zabiegający o sprawy Moszczenicy Wyżnej, ale potrafiący równocześnie rozumieć potrzebę długofalowego rozwoju całej Gminy Stary Sącz. Konsekwentnie zaangażowany w sprawy innych ludzi, również te niezwiązane z samorządem, aktywne działa na rzecz lokalnej społeczności,wnosi wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w najbliższym otoczeniu.

Elżbieta Sroka

Elżbieta Sroka od wielu lat jest instruktorem sądeckich zespołów regionalnych, autorką programu i współtwórczynią sukcesu Zespołu Regionalnego „Starosądeczanie”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia” z siedzibą w Mostkach. Między innymi dzięki jej zaangażowaniu zespół odrodził się
i obecnie liczy ok. 80 osób, którym przekazuje swoją wiedzę i zaraża pasją do folkloru. Współpraca Elżbiety Sroki z zespołem „Starosądeczanie”w Starym Sączu rozpoczęła się od 2012 roku, kiedy wraz z Markiem Ziębą przejęli kierownictwo nad grupą. Fakt, że pasją do kultywowania bogatych tradycji Sądecczyzny zaszczepia wszystkich wokół sprawił, że program „Starosądeczan” znacznie się wtedy poszerzył, powiększono liczbę członków oraz utworzono grupę starostów. Grupa ma w swoim dorobku liczne występy na terenie Sądecczyzny, całej Polski i poza jej granicami. Zespół prezentował się wielokrotnie m.in. na Węgrzech, Słowacji, w Rumunii i w Bułgarii. Dała się poznać również jako utalentowana autorka widowisk. ”U rymorza na jarmaku", "Na imioninak u Jondrzeja" i "Na św. Szczepana".

Stanisław Sroka

Stanisław Sroka od wielu lat przywraca tradycje hodowli owiec w rejonie Popradu. Kultywuje stare zwyczaje pasterskie Beskidu Sądeckiego prowadząc jedyną bacówkę  w Gminie Stary Sącz. Zajmuje się hodowlą polskich owiec górskich. Specyfiką Sądecczyzny zawsze było i jest bogactwo folkloru i tradycyjna kultura ludowa. Stanisław Sroka ocala od zapomnienia ważną część dawnego o życia. Produkty z jego gospodarstwa prowadzonego tradycyjnymi ekologicznymi metodami to prócz mięsa skóry owcze i wełna. Jest laureatem wielu kulinarnych konkursów m.in. Kociołka Galicyjskiego gdzie prezentował tradycyjne potrawy na bazie swojej hodowli. Udziela się społecznie jako sponsor charytatywnego Biegu Barana organizowanego od kilku lat w Skrudzinie oraz wielu imprez parafialnych i okolicznościowych. Promuje ekologiczną żywność. Poprowadził pierwszy w historii Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agropromocja redyk bacowski na trasie Skrudzina - Stary Sącz - Nawojowa. Działalność Stanisława Sroki wydaje się wyznaczać kierunki rozwoju dla promocji proekologicznych gospodarstw, ekoturystyki, zdrowego żywienia opartego na lokalnych produktach i tradycjach. Stanisław Sroka traktuje swoją hodowlę jako swoistego rodzaju kulturowy azyl, element czynnej ochrony krajobrazu Sądecczyzny.

Danuta Sułkowska

Emerytowana nauczycielka języka polskiego. Autorka ośmiu książek, w tym publikacji "Za klauzurą - starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności", za którą otrzymała nagrodęw Konkursie Literackim im. ks. prof. Bolesława Kumora. Publikuje w prasie, głównie w ogólnopolskich pismach literackich; recenzje, artykuły publicystyczne, opowiadania, wiersze. Przez kilkanaście lat współpracowała z Kurierem Starosądeckim. Inicjatorka i współorganizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Stary Sącz. Witraż poetycki" ogłoszonego z okazji 750 - lecia miasta - członki jury tego konkursu, redaktor almanachu pokonkursowego. Inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Wawrzyn Sądecczyzny". Jest tez redaktorem kilkudziesięciu innych publikacji książkowych - indywidualnych i zbiorowych. Występując jako ekspertka i miłośniczka Starego Sącza
w wielu reportażach, filmach dokumentalnych i audycjach radiowych poświęconych promowała Stary Sącz. Wygłaszała wykłady podczas konferencji naukowych organizowanych w Starym Sączu poświęcone św. Kindze i klasztorowi klarysek. Przez kilka lat oprowadzała wycieczki w przyklasztornym muzeum. Prowadzi wieczory literackie, promocje książek i spotkania autorskie. Swoje zamiłowanie do Starego Sącza realizuje również działając od 7 lat w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

Paweł Szczygieł

Leśnik niemal całą karierę zawodową związany ze Starym Sączem. Pełni funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz. Warta podkreślenie jest wieloletnia bardzo dobra współpraca z samorządem daleko wykraczająca poza gospodarkę leśną. Dba o rozwój bazy rekreacyjnej w lasach państwowych na terenie gminy, udostępnia miejsca wartościowe przyrodniczo na cele wypoczynkowe, co zwiększa potencjał turystyczny, a dodatkowo wzbogaca bazę pod spędzanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Stary Sącz. Innowatorskie działania nadleśnictwa w zakresie małej retencji pozytywnie wpływają na gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową w gminie. Nadleśnictwo Stary Sącz zrealizowała wiele inwestycji drogowych, które służą mieszkańcom gminy. Paweł Szczygieł służy społecznie radą w wielu gremiach, nie tylko branżowych - wrażliwość na potrzeby środowiska, otwartość na nowe inicjatywy, fachowa rada, zrozumienie potrzeby wspólnego rozwiązywania problemów, to zalety nie do przecenienia. Nadleśniczy Paweł Szczygieł nigdy nie odmówił wsparcia organizacyjnego, logistycznego, czy innych form współpracy inicjatywom i wydarzeniom gminnym, ale też przedsięwzięciom organizacji pozarządowych i społecznych. Wszystkie osoby i instytucje mają w Nadleśnictwie Stary Sącz od lat sprawdzonego partnera.

Mieczysław Szewczyk

Radny czterech kadencji Rady Miejskiej w latach 2002-2018. Od wielu lat prawdziwy lider skrudzińskiej społeczności, wieloletni sołtys zaangażowany w rozwój Skrudziny, a jako radny w rozwój Gminy Stary Sącz. Konstruktywna praca w radzie pozwoliła na szereg działań i ważnych decyzji, które dzisiaj procentują rozwojem całej gminy. Dar przekonywania i rzeczowej argumentacji zawsze pozytywnie wpływały na rozważną pracę Rady Miejskiej, która dzięki temu pamięta, że samorząd to wspólnota. Pracując przez wiele lat w komisjach rady współpracował przy wszystkich najważniejszych inwestycjach w Gminie Stary Sącz ostatnich lat, lobbował i wspierał ich realizację – rozbudowę i remonty szkół, budowę sal gimnastycznych, bibliotek, obiektów sportowych, czy wielkich zadań z zakresu ochrony środowiska. Pomysłodawca wielu inicjatyw, założyciel i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina "Przyjaźń". Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją „Na Ratunek” organizuje od kilku lat charytatywny Bieg Barana, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc osobom w potrzebie.

ks. prałat Jan Wąchała

Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy w tym roku przeszedł na emeryturę. W Przysietnicy pracuje od roku 1985. Ks. prałatowi przypadło w udziale rzeczywiste budowanie dopiero co erygowanej przysietnickiej wspólnoty parafialnej. Równocześnie wziął na swoje barki trud i przywilej wznoszenia od 1988 roku parafialnej świątyni w trudnych czasach wrogości do Kościoła, a później w czasie wyzwań i problemów okresu transformacji. Zwieńczeniem tego dzieła była konsekracja kościoła, dokonana przez ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża w 2018 roku. Świątynia powstawała sukcesywnie, dzięki temu jest bardzo interesująca pod względem architektonicznym, a wystrój wewnętrzny jest dopracowany i harmonijny pod każdym względem. Prałat Jan Wąchała jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o całą społeczność wykraczając swoimi działaniami poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców. Bardzo mocno zaangażowany w kluczowe dla mieszkańców inwestycje. W tym roku ks. prałat Jan Wąchała obchodzi jubileusz 45-lecia kapłaństwa i 35-lecie posługi jako proboszcz w Przysietnicy.

Zofia Wcisło

Prekursorka działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Stary Sącz. Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu, którym kieruje od 2006 r. Dzięki jej zaangażowaniu w Cyganowicach powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie osoby niepełnosprawne z Gminy Stary Sącz i okolicznych miejscowości mogą rozwijać swoje talenty, pasje a takżeuczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych. Inicjatorka niezliczonych przedsięwzięć, m.in. zajęć z garncarstwa i ceramiki, Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego, Powiatowego Turnieju Boccia, „Galerii pod Gniazdem”, koncertów wdzięczności, rajdów turystycznych.Nieustannie podejmuje pełne troski i życzliwości działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki czemu przełamuje społeczne uprzedzenia i stereotypy. Zofia Wcisło udowodniła, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych to nie tylko wsparcie w rehabilitacji leczniczej czy zaspokojenie potrzeb socjalnych, ale także pomoc  w rozwijaniu talentów sportowych i artystycznych. Dzięki działalności Zofii Wcisło Stary Sącz jest postrzegany jako miasto przyjazne i otwarte dla osób niepełnosprawnych.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria