• slider1.jpg

Raport o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2019 gotowy Wtorek, 19 maja 2020

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Starego Sącza co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu raport o stanie gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi ( tzw. sesja absolutoryjna ). Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata nie została jeszcze zaplanowana, napewniej odbędzie się w czerwcu, ale z raportem można się zapoznać już dziś. 

RAPORT o stanie Gminy Stary Sącz za 2019 rok