• slider1.jpg

Legenda sądeckiego bibliotekarstwa przeszła na emeryturę Poniedziałek, 30 września 2019

Maria Sosin po 51 latach pracy zawodowej przekazuje pałeczkę następcom, których sama wychowała. Starosądecką biblioteką kierowała od 2002 r.


 Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu dyrektorce starosądeckiej biblioteki dziękowali burmistrzowie i radni. Poniżej postaramy się przybliżyć choć trochę szeroką działalność zawodową Marii Sosin.

Dzięki otwartości na nowoczesne rozwiązania i technologie, kreatywności komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów możliwa była konstruktywna współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami i realizacja wielu przedsięwzięć i pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność, lepsze funkcjonowanie i rozbudowę bibliotek. Maria Sosin to osoba znana i niezwykle ceniona nie tylko w środowisku bibliotekarskim. W strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa od 1966 r. Zawsze ogromną wagę przykładała do działalności kulturalno-edukacyjnej promującej książkę i czytelnictwo. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, sesje popularno – naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach. Brała także udział wraz ze wszystkimi bibliotekami w powiecie w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”. Od wielu lat w kalendarzu imprez czołowe miejsce zajmują spotkania w ramach „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej”, akcja „Z Książką na Walizkach” przy współpracy z Wydawnictwem Literatura, czy „Dni Tischnerowskie” - organizowane corocznie w Starym Sączu. Biblioteki mają również bogata ofertę dla dzieci organizując m.in. „Ferie w Bibliotece” i„Wakacje w Bibliotece”.

Maria Sosin to nieustanna orędowniczka szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zachęca do podejmowania studiów i uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych. Organizowała m.in. szkolenie z zakresu: ochrony danych osobowych– dla dyrektorów bibliotek powiatu nowosądeckiego - przy współpracy Instytutu Książki, prezentacji nowych form zbiorów bibliotecznych w Internecie, a także analizę zawartości katalogów OPAC na przykładzie bibliotek powiatu nowosądeckiego dla wszystkich bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Organizowała również cykliczną Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza, szkolenia dla bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego – przy współpracy Programu Rozwoju Bibliotek pn. „Dobre spotkania. Jak to zrobić?” i coroczny wyjazd na Targi Książki w Krakowie, dzięki któremu bibliotekarze mają możliwość udziału w ciekawych spotkaniach i panelach.

Maria Sosin jest pomysłodawczynią i organizatorką „biblioteki powiatowej”, która działa na zasadzie współpracy ponad 60 bibliotek w powiecie nowosądeckim (przy pełnej ich autonomii) pod egidą kierowanej przez nią Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Sprawne zarządzanie biblioteką i wzorową współpracę z innymi placówkami bibliotecznymi ułatwia „Strategia Rozwoju Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu” jej autorstwa. W myśl tej strategii biblioteki zmieniły się uwzględniając oczekiwania lokalnego środowiska i zmian zachodzących w bibliotekarstwie. Dzisiaj biblioteka, którą kierowała Maria Sosin, jej filie i większość bibliotek w Powiecie Nowosądeckim, daleko wykraczają poza swoje pierwotne funkcje: są miejscem spotkań mieszkańców, występów, wystaw, prelekcji, wieczorów autorskich itd. Są prawdziwymi centrami kultury w wielu miejscowościach.

Maria Sosin położyła przy tym ogromny nacisk na zmianę wizerunku podległych placówek
i wspólnie z dyrektorami bibliotek podejmowała działania, aby poprawić funkcjonowanie
i estetykę placówek. Wszystkie biblioteki powiatu nowosądeckiego wzięły z jej inicjatywy udział
w I oraz II edycji Programu Rozwoju Bibliotek, a Maria Sosin pozyskała środki z Programu Wieloletniego Kultura + „Priorytet Biblioteka - Infrastruktura bibliotek na budowę filii bibliotecznej w Gołkowicach Górnych (Gmina Stary Sącz). Koszt zadania to 2 223 900 zł. Bibliotekę oddano do użytku w 2015 r.

Pierwszym efektem starań pani dyrektor o poprawę warunków lokalowych bibliotek
w Gminie Stary Sącz było oddanie w listopadzie 2012 r. budynku o powierzchni 530 m2 dla Filii bibliotecznej w Barcicach. Maria Sosin nieustannie inspirowała dyrektorów bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na remonty i budowę swoich placówek. Rozpoczęła proces komputeryzacji, zachęcała do podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach, organizując konferencje, wyjazdy szkoleniowe, studyjne, podnoszące kompetencje bibliotekarzy, integrujące i scalające środowisko bibliotekarskie powiatu nowosądeckiego. Dzięki jej wsparciu i pomocy przy pisaniu wniosków do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek otworzono w maju 2013 r. nową filię  w Kamionce Wielkiej (Powiat Nowosądecki), a biblioteka w Podegrodziu ( Powiat Nowosądecki) także otrzymała środki na budowę nowego lokalu. Kolejnym dziełem, które dokończy już nowa pani dyrektor Monika Jackowicz-Nowak jest budowa filii biblioteki w Przysietnicy (znów przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Maria Sosin od 1968 r. jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1978 zastępcą przewodniczącego SBP Oddział Nowy Sącz, od 2000 członkiem Okręgu Krakowskiego Zarządu SBP w Krakowie, zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania w Starym Sączu (od 2009), oraz zastępcą prezesa Starosądeckiej Fundacji Kultury (od 2012).


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria