• slider1.jpg

Ważne, by mieć plan i wizję rozwoju Wtorek, 04 czerwca 2019

3 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyły warsztaty organizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotyczące tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 roku. W warsztatach wziął udział burmistrz Jacek Lelek, przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski i Piotr Dyrek kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Będziemy się opierać na trzech kluczowych zasadach. -  mówił marszałek Witold Kozłowski. - Po pierwsze z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy, w szczególności chcemy wyrównywać szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Po drugie będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie urzędu i rozwój. Po trzecie będziemy opierać się o zasadę partnerstwa – tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już harmonogram prac nad strategią. Marszałek dodał, że na przełomie sierpnia i września uda się przyjąć projekt strategii, uwzględniającej wyniki pierwszej edycji debat regionalnych. Następnie dokument zostanie przedłożony do konsultacji społecznych na terenie całego województwa, które zakończą się w marcu 2020 r. W kwietniu projekt przyjmie Zarząd Województwa, zaś w maju 2020 roku projekt będzie skierowany pod obrady Sejmiku Województwa.

- Takie spotkanie to bardzo dobra inicjatywa - dodaje burmistrz Jacek Lelek. - Nie tylko dlatego, że dialog i głosy różnych stron powinny być podstawą do budowania tego typu dokumentów. Dla nas interesujące jest to również z tego punktu wiedzenia, że sami niebawem przystąpimy do opracowywania nowej strategii dla naszej gminy. Taki plan pozwala rozważnie wytyczać cele w rozwoju rozwój gminy i musi się wpisywać w plan wyższego rzędu, czyli właśnie wojewódzki, czy krajowy. 

W dalszej części spotkania o krajowych uwarunkowaniach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i sytuacji wyjściowej oraz wyzwaniach rozwojowych regionu w perspektywie 2030 roku mówiła dyrektor Joanna Urbanowicz, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z kolei uwarunkowania europejskie prac nad Strategią i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 przedstawił Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria