• slider1.jpg

Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej Zasłużony dla Starego Sącza Piątek, 24 maja 2019

Mieszkańcy gminy też mogą zgłaszać swoich fawortów do ustanowionej w ubiegłym roku odznaki dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Starego Sącza. Wystarczy zebrać 50 podpisów.

Niemal rok temu Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania osobom i instytucjom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Stary Sącz.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej 21 lipca odznaki honorowe odebrało  z rąk burmistrza Jacka Lelka, który również był wnioskodawcą ich przyznania, siedem osób (ks. dr Jan Tadeusz Czech i Jolanta Młodkowska-Czech odznakę odebrali w innych terminach Andrzej Długosz, Barbara Edelmuller -Generaux, Zofia Golonka, Jan Lachowski, Maria Marczyk -Cycoń, Tomasz Popiela i ks. Stefan Tokarz). Ks. dr Marcin Kokoszka, Maria Sosin, siostra Teresa Izworska odebrali wyróżnienia w innych terminach. Odznakę przyznano również pośmiertnie mecenasowi Antoniemu Radeckiemu.

Na wniosek dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari Wojciecha Knapika odznaki przyznano ponadto wszystkim dyrektorom Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (Marcinowi Bornus -Szczycińskiemu, dr. Andrzejowi Citakowi, Teresie Bognie Gałońskiej, Stanisławowi Gałońskiemu, Antoniemu Pilchowi, prof. dr. hab. Marcinowi Szelestowi i Stanisławowi Welanykowi. Okazją do wręczenia odznak była 40. edycja festiwalu.

Przypominamy, że odznakę można przyznać osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarcza, sportową, na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcza przysługuje nie tylko burmistrzowi, radnym, radom sołeckim i zarządom osiedli, ale wszystkim mieszkańcom. Wystarczy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioski można składać do 17 czerwca 2019 r.

 Wszystkie potrzebne informacje wraz z uchwałą i załacznikami  TUTAJ


Urząd Miejski w Starym Sączu