• slider1.jpg

V Sesja Rady Miejskiej Czwartek, 28 lutego 2019

Na wniosek burmistrza Rada Miejska zdecydowała się dofinansować przebudowę i rozbudowę Galerii pod Piątką na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.

 V sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu przyniosła przede wszystkim uchwałę zmiany w budżecie dotyczącą dodatkowych pieniędzy na przebudowę i rozbudowę Galerii pod Piątką. Starosądeckie centrum kultury ogłaszało postępowanie już kilka razy. Po ostatnim przetargu do którego przystąpiły cztery firmy okazało się, że najniższa cena jaką zaoferował oferent wyłoniony ostatecznie w postępowaniu jest o 1,6 mln wyższa od zabezpieczenia w budżecie gminy i dofinansowania wynoszącego 5,2 mln zł. Tak wiec Rada Miejska zgodziła się wydać na nowa siedzibę centrum kultury więcej. Pierwotnie planowano 9, 5 mln zł. Cena robót po przetargu ostatecznie wyniesie 11 108 360 zł. Inwestycji podejmie się firma Budmex.

- Ceny dyktuje rynek i są w tym momencie wysokie - komentuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Chcąc tę inwestycję zrealizować w terminie i zrealizować ją w ogóle, nie mieliśmy innego wyjścia, bo dofinansowanie obwarowane jest terminem realizacji inwestycji.

Przebudowa i rozbudowa Galerii pod Piątką jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w poddziałaniu rewitalizacji miast średnich i małych.

 Radni zadecydowali też, że gmina dorzuci się do kursowania szynobusu. Coraz chętniejsze wykorzystywanie przez starosądeczan i mieszkańców doliny Popradu tego szybkiego, ekologicznego i co najważniejsze, omijającego korki środka lokomocji skłoniło radę do podjęcia uchwały w sprawie wsparcia Miasta Nowego Sącza kwotą 10 tys. zł. Ciekawą uchwałą była ta dotycząca upoważnienia burmistrza do wystąpienia o dofinansowanie do sporządzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności, która w perspektywie może pomóc w zdobyciu dofinansowania na przykład na budowę stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Jest szansa zdobyć na ten cel 50 tys. zł.

Ważną uchwałą był ta, w której rada wyraziła zgodę na przyjęcie ponad 30 mln zł dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej i Gołkowicach Dolnych. Gmina podpisała już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie o wymienione miejscowości zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Piszemy o tym szerszej w środku tego numeru Kuriera.

 Inne uchwały przyjęte na V sesji Rady Miejskiej VIII kadencji to między innymi wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z gminami Rytro, Piwniczna-Zdrój i Łącko w sprawie objęcia mieszkańców tych gmin usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu i uchwała w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Sącz".

 To była pierwsza sesja tej kadencji podczas której radni używali nowoczesnego systemu obejmującego elektroniczne głosowanie, porządkowanie kolejności zabierania głosu i relację na żywo. Efekt głosowania jest od razu wyświetlany na monitorach, widoczny jest on też dla oglądających relację w sieci.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria