• slider1.jpg

Za pomyślność starosądeckiego biznesu Poniedziałek, 28 stycznia 2019

Po raz 6. na zaproszenie burmistrza Jacka Lelka na toast noworoczny starosądeckiego biznesu odpowiedzieli przedsięborcy inwestujący w Gminie Stary Sącz.

W gościnnych progach restauracji "Szklarnia" w Gołkowicach dyskutowano o rozwoju przedsiębiorczości, Strefie Aktywności Gospodarczej, rozwoju turystyki w gminie.Przedsiębiorcom za odwagę i inwestowanie w gminie dziękowali przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski i radna Powiatu Nowosądeckiego Ewa Zielińska.

W prezentacji burmistrza i dyskusjach uczestników spotkania poruszano zagadnienia ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju bazy turystycznej poprzez wyznaczanie obszarów przeznaczonych do celów turystyczno-rekreacyjnych. Zwrócono uwagę na plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategia rozwoju.

- To tradycyjne spotkanie to podkreślenie wagi i roli jaką przedsiębiorcy pełnią w społeczeństwie, roli bardzo istotnej mającej wpływ na jakość naszego życia. - mówił burmistrz Jacek Lelek. -  To jest okazja, by środowisko przedsiębiorców integrować, co owocuje i mam nadzieję będzie owocowało wspólnymi przedsięwzięciami. Na tym spotkaniu chcieliśmy zapoznać przedsiębiorców z naszą strategią, z planami inwestycyjnymi gminy, po top byśmy dążyli w jednym kierunku. Chętnie wsłuchujemy się w opinie. Chcemy by te kierunki rozwoju i strategia firm w jakiś sposób się przenikały.

Poruszano sprawy współpracy władz lokalnych z przedsiębiorcami branży turystycznej, informacji turystycznej, poprawy dostępności komunikacyjnej. Kolejne tematy dotyczyły bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, współpracy z gminami powiatu nowosądeckiego na rzecz rozwoju turystyki, udziale samorządu w lokalnych organizacjach turystycznych, współpracy na rzecz rozwoju turystyki z instytucjami zewnętrznymi oraz podejmowaniu inicjatyw w branży turystycznej w partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Strefa Aktywności Gospodarczej to tylko jeden z naszych obszarów, ale kluczowy jest również rozwój turystyki. Nasza oferta będzie miała sens jeśli przedsiębiorcy zagospodarują turystów. My budujemy żne atrakcje, natomiast bez udziału firm, które mogłyby i chciały się w ten plan wpisać nie będzie to tak owocne. Idea jest taka, by nasi przedsiębiorcy korzystali z tego w co inwestujemy.- dodał burmistrz. 


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria