• slider1.jpg

Święta Kinga jakiej nie znacie - po sympozjum powstanie nowa publikacja Poniedziałek, 02 października 2017

Różnorodność poruszonych tematów stanie się być może przyczynkiem do prac nad kompletnym dziełem, obejmującym aktualny stan wiedzy o patronce Starego Sącza

Trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednie miejsce niż Stary Sącz i przyklasztorny Dom Świętej Kingi dla organizacji sympozjum naukowego traktującego o patronce Starego Sącza i patronce samorządowców. Ks. prof. Józef Marecki, który poprowadził sympozjum, przypomniał, że działalność św. Kingi daleko wybiegała poza organizację życia duchowego i religijnego na Sądecczyźnie i w Małopolsce jak się powszechnie sądzi. Było tak dlatego, ponieważ klasztor w czasach średniowiecza oznaczał również przyklasztorną szkołę, był centrum, które tworzyło podwaliny życia gospodarczego, ośrodkiem władzy, ośrodkiem kulturalnym. Miejsce gdzie mówiono wspólnym językiem, miejscem które tworzyło wspólnotę. Św. Kinga nie tylko fundowała świątynie, ale również zakładała młyny i budowała drogi, pomagała odbudować kraj zniszczony najazdami tatarskimi.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył na wstępie swojego referatu, że mimo dość licznych opracowań, artykułów i tekstów traktujących o św. Kindze, nie powstało jak dotąd kompletne kompendium dotyczące życia i dzieła węgierskiej królewny, która odrzucając władzę świecką i kładąc koronę u swoich stóp poświęciła życie dla swojej nowej ojczyzny. Ks. prof.  wygłosił referat pt: „Święta Kinga wśród świętych królowych swego czasu”, a ks. dr Ryszard Banach wykładowca Wyższego Seminarium w Tarnowie przedstawił rys biograficzny św. Kingi.

Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – postać patronki samorządności w Polsce”, bo tak brzmiała pełna nazwa sympozjum rozpoczął wykład ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego – kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt: „Rola św. Kingi w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski”. Dr Robert Ślusarek dyrektor Muzeum Okręgowego w Starym Sączu pokazał w ciekawej prelekcji wspartej prezentacją multimedialną owoc swoich wieloletnich badań na temat ikonografii św. Kingi.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Słowacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Repaskiego wykonała mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miejskim. Wykłady były tłumaczone na język słowacki. Jedną z prelekcji dotyczącą pamięci o św. Kindze na Węgrzech przedstawił dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pisarz i tłumacz literatury pięknej, wielki przyjaciel Starego Sącza. Ostatnie słowo należało do pani Danuty Sułkowskiej, która uchyliła rąbka tajemnicy klasztornego codziennego życia. Danuta Sułkowska, poetka i pisarka jest autorką jedynego w swoim rodzaju opracowania historycznego „ Za klauzurą. Starosądecki klasztor od założenia do współczesności".

Organizatorami sympozjum były Urząd Miejski w Starym Sączu i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Sympozjum naukowe odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz.: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria