• slider1.jpg

Nowy wóz służy już strażakom ochotnikom Wtorek, 11 lipca 2017

Nowe pojazdy zakupione w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” biorą już udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w małopolskich jednostkach, w tym w OSP Stary Sącz.

W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł.

Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody? W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

 

Wartość projektu to 23 879 812,80 zł. Łączna kwota dofinansowania na zakup pojazdów wyniosła w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy. Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

 

Dzięki zakupionym samochodom strażacy - ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Doposażenie jednostek zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi zarówno w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych. 


Urząd Miejski w Starym Sączu/UMWM/fot.OSP Stary Sącz