• slider1.jpg

OBWIESZCZENIE Czwartek, 06 lipca 2017

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”  oraz  „Barcice”.

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn.zm.),

 

  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu:

 

1) Uchwały Nr XXXVI/545/2017 z 19.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 1 A”,  przyjętego Uchwałą Nr XXXV/413/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 3617).

Zmiana obejmuje dwa obszary Planu NR 1A, położone w centralnej  i wschodniej jego części. Granice obszarów wyznaczono na mapach stanowiących zał. Nr 1  i Nr 2 do ww. uchwały; 

2) Uchwały Nr XXXVI/543/2017 z 19.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcice”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2008r. (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 651,poz.444 z 2008r.), zmienionego Uchwałą Nr LI/669/2014 z dnia 29 września 2014 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego, poz.5939 z dnia 23.10.2014r.). 

Zmiana obejmuje dwanaście wyznaczonych obszarów. Granice obszarów oznaczono na mapach stanowiących załączniki od Nr 1 - Nr 12 do ww. uchwały.

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów wraz z załącznikami są publicznie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Uchwały Rady Miejskiej, na tablicach ogłoszeń oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim, Ref. Geodezji  i  Planowania Przestrzennego (I piętro pok.35). 

     Jednocześnie informuję, iż przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-ływania na środowisko dla przedmiotowych zmian planów. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionych planów miejscowych jak i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
       Wnioski należy składać w terminie do 28 lipca 2017 r. na piśmie, na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul.Batorego 25,33-340 Stary Sącz  lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013 r.,poz.262) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r.,poz.235), albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości (numer działki /łek ), której  wniosek  dotyczy.

Burmistrz Starego Sącza