• slider1.jpg

Drugi i ostatni termin przyjmowania deklaracji upływa 27 stycznia 2017 r. Piątek, 25 listopada 2016

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania na wymianę starego pieca.

Burmistrz Starego Sącza zaprasza mieszkańców Gminy Stary Sącz, zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych do złożenia stosownych deklaracji. Drugi i ostateczny termin przyjmowania deklaracji upływa 27 stycznia 2017 r.

Dla kogo przeznaczone są dotacje i na co można wymienić stary piec węglowy ?
Dotacje przeznaczone są dla właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych na wymianę starych, nieekologicznych kotłów opalanych węglem/drewnem na: nowoczesne urządzenia grzewcze zasilane gazem lub biopaliwami wysokosprawne, niskoemisyjne kotły automatyczne zasilane węglem.

Jakie są warunki otrzymania dotacji ?
Warunkiem uzyskania dotacji (zgodnie z założeniami programu) będzie:
- poddanie budynku bezpłatnej ocenie energetycznej przeprowadzonej przez audytora wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
- podpisanie umowy o dofinansowanie,
- wykonanie ewentualnych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora - (np.: docieplenie ścian, wymiana/uszczelnienie okien, docieplenie stropów/stropodachów, etc.),
- demontaż i trwała likwidacja starego źródła ogrzewania (potwierdzone dokumentem zezłomowania), 
  - montaż i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku (w okresie realizacji projektu).

Jaka będzie wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: 350zł na każdy kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i: - nie więcej niż 8 tys.zł w przypadku budynku jednorodzinnego - nie więcej niż 10 tys.zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzone wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu. Jeżeli po wykonaniu audytu energetycznego audytor wskaże, że do prawidłowego funkcjonowania kotła konieczne są przeróbki  instalacji wewnętrznej, możliwe jest dofinansowanie do 80 zł za każdy m2 ogrzewanej powierzchni. Nie więcej jednak niż  6 000 zł w przypadku wymiany na kocioł na paliwo gazowe lub biomasę (spełniający wymagania projketu) i nie więcje niż 1000 zł w przypadku wymiany na kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający wymagania projektu. W przypadku budynków wielorodzinnych dofinansowanie wyniesie wielokrotność odpowiednio 6 tys. zł  i 1 tys. zł zgodnie z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku.

Jaki zakres wydatków obejmuje dofinansowanie?
Demontaż starego źródła ciepła , w tym prace związane z jego likwidacją, zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu, itp. modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej – w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania kotła, w tym dokumentacja projektowa.

Jakie wymogi muszą spełniać nowe urządzenia grzewcze? Wsparcie finansowe dotyczy wymiany starych palenisk na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły i ogrzewacze pomieszczeń na gaz, pelet lub ekogroszek. Zastosowane urządzenia do ogrzewania powinny spełniać wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dn.1 października 2009 r. oraz spełniać wymagania projektu. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o minimum 30% w stosunku do istniejącej instalacji.
 

Czy masz ocieplony dom?
Abyś mógł otrzymać dotację na wymianę źródła ogrzewania, Twój dom musi przejść ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi audytor. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek jest już wystarczająco ocieplony lub czy wymaga termomodernizacji. Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku: Wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie większa niż: 150 kWh/(m2 x rok ) dla domów jednorodzinnych 135 kWh/(m2 x rok ) dla domów wielorodzinnych.

Kiedy otrzymam dofinansowanie?
Dotacja jest formą refundacji kosztów, przekazana zostanie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Stary Sącz, a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku. Urząd weryfikuje prawidłowości poniesionych wydatków przez mieszkańca, po czym następuje rozliczenie dofinansowania.

Jak i gdzie złożyć deklarację?
Osoby zainteresowane wymianą kotła proszone są też o wypełnienie deklaracji, która jest równoznaczna ze zgodą na wykonanie audytu. Druki dostępne są w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym lub w Referacie Ochrony Środowiska UM Stary Sącz w pok. 11, jak również w wersji elektronicznej - do pobrania tutaj img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/File/deklaracja/Deklaracja.pdf. Podpisany i zeskanowany dokument można również przesłać na adres: gmina@stary.sacz.pl Zapraszamy również do kontaktu z ekodoradcą, który przedstawi założenia i wymagania programu oraz odpowie na Państwa pytania: tel :18 446 02 70 wewn. 148.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?
Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania możliwy będzie dopiero po podpisaniu umowy. Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Stary Sącz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. Udział w programie obliguje właściciela nieruchmości do likwidacji starego źródła ciepła, potwierdzonej zezłomowaniem i dokumentacją fotograficzną.

UWAGA: O kolejności rozpatrywania deklaracji. prócz kolejnosci wpływu deklaracji, decydować będzie także aktualny stan ocieplenia budynku.

Inne źródła informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/09/Wymien_piec_broszura.pdf

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/


Urząd Miejski w Starym Sączu