• slider1.jpg

Dokumenty zmiany systemu ogrzewania można składać do 31 października! Piątek, 14 października 2016

Inwestor zamiany systemu grzewczego jest zobowiązany do: realizacji zadania, zakończenia i rozliczenia się z Gminą do 31 października 2016 r. zgodnie z treścią złożonego wniosku o dotację na dofinansowanie...

Zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na „Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Stary Sącz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” określa Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XXIV/375/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (patrz tutaj ►)

Przypominamy, że zgodnie z umową o dofinansowanie zamiany systemu grzewczego inwestor jest zobowiązany do: realizacji zadania, zakończenia i rozliczenia się z Gminą do 31 października 2016 r. zgodnie z treścią złożonego wniosku o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i zapisami Regulaminu; powiadomienia Gminy o terminie zakończenia inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia kontroli zrealizowanej inwestycji; przedłożenia we wskazanym terminie wymaganych dokumentów celem rozliczenia dotacji; eksploatacji nowego źródła ciepła ze środków dotacji zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym inwestor otrzymał dotację…

Szczegółowe informacje w Referacie Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (tel. 18 446 02 70, wew. 128). 


Urząd Miejski w Starym Sączu