• slider1.jpg

O programie rewitalizacji Gminy Stary Sącz Czwartek, 31 marca 2016

30 marca br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu odbyło się spotkanie robocze dotyczące przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa, burmistrzowie Starego Sącza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów  zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
 Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji, które będą wspierane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Aby móc ubiegać się o środki publiczne związane z rewitalizacją Gmina musi opracować Program Rewitalizacji - zgodnie z procedurą określoną w „Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji”.
 Przedstawiciele IRM zaprezentowali wyniki swoich analiz przeprowadzonych na podstawie informacji dotyczących różnych aspektów życia mieszkańców Gminy. Wyniki tych analiz naniesiono na mapę Gminy - aby w sposób graficzny określić obszary występowania niektórych negatywnych zjawisk.
 W ciągu najbliższych kilku tygodni zostaną zaproponowane tzw. „obszary zdegradowane”, a wyniki prac będą przedmiotem konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu zostanie zaprezentowana propozycja Gminnego programu rewitalizacji.


Ref. Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Starym Sączu

Galeria