• slider1.jpg

Urząd miejski

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowej kaplicy pw. N.M.P Wspomożenie Wiernych

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowej kaplicy pw. N.M.P Wspomożenie Wiernych na działce nr 3445/3 w Starym Sączu”

FUNDUSZ:  EUROPEJSKI FUNDUSZ  ROLNY  NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH : EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

PROGRAM:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DZIAŁANIE: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

PODDZIAŁANIE:
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


BENEFICJENT:
Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE: 63 631,00 zł

OKRES REALIZACJI: 18.02.2019 - 31.12.2022

DATA PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:  18.02.2019


CEL PROJEKTU:
  Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprze renowację zabytkowej kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych znajdującej się  na osiedlu Cyganowice.

PLANOWANE EFEKTY: Wykonane  prace budowlane i konserwatorskie  zapewnią bezpieczne użytkowanie obiektu, który jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego, miejscem kultu religijnego, zabytkiem udostępnionym pielgrzymom i turystom odwiedzającym zabytki miasta w tym Zespół Kościelno-Klasztorny Sióstr Klarysek.

 

AKTUALNOŚCI:
____________________________________________________________________________________________
18.02.2019 r.

W dniu dzisiejszym została podpisana Umowa pomiędzy Gminą Satry Sącz, a Województwem Małopolskim  na realizację operacji pn. „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowej kaplicy pw. N.M.P Wspomożenia Wiernych na działce nr 3445/3 w Starym Sączu”  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Gmina na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy uzyskała pomoc w wysokości 63 631,00 zł.
 
Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowej kaplicy. Operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później nić do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
Poniżej zdjęcie kapliczki przed remontem:
 

 

____________________________________________________________________________________________

 

05.10.2019 r.

W Cyganowicach trwają pracę konserwatorskie nad zabytkową kapliczką  pw.  N.M.P  Wspomożenia Wiernych.  W ramach operacji  konieczna jest wymiana dachu, wykonanie elewacji, wymiana podłogi, stolarka okienna i drzwiowa i wykonanie instalacji elektrycznych.

Operacja nie przewiduje jakiegokolwiek wpływu na pogorszenie stanu środowiska, a wszelkie wykonywane działania umożliwią ochronę dziedzictwa kulturowego.

 Zabytek powoli zaczyna odzyskiwać dawny blask i już wkrótce możliwe będzie ponowne odbywanie się tam cyklicznych nabożeństw .

Poniżej zdjęcia z trwających prac: