• slider1.jpg

Urząd miejski

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE:

SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz oraz Miasto Lewocza.

Kontakt do beneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ, 
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. 48184460270,
e-mail: gmina@stary.sacz.pl

 

Całkowita wartość projektu: 2 936 595,70 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 496 106,32 €, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Wkład własny Gminy Stary Sącz: 148 259,14

Głównym celem projektu jest dalsze pogłębianie współpracy pomiędzy Starym Sączem, a Lewoczą i generowanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne udostępnianie cennych elementów dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego Karpat dla turystów i tworzenie nowych produktów turystycznych, w sposób minimalizujący ich wpływ na cenne siedliska flory i fauny, przy jednoczesnym umożliwieniu wszechstronnego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza, a poprzez to poprawę jakości życia mieszkańców obszarów peryferyjnych obu krajów.

Działania w projekcie podejmowane przez Stary Sącz (tj. Partnera Wiodącego) zamykają się w trzech podstawowych obszarach:

1. Budowy innowacyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nastawionej na nowe (i nowatorskie) pokazywania świata przyrody – w tej części zaplanowano budowę dwóch ścieżek: w koronach drzew oraz ścieżki przyrodniczej „Szlak płazów”, która stanowić będzie dojście do atrakcji w postaci ścieżki w koronach;Pogłębiania wzajemnych relacji polsko-słowackich w odniesieniu do bardzo zróżnicowanych środowisk (m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, szczególnie o profilu ekologicznych, instytucje zajmujące się ochrona przyrody, przedsiębiorcy, w tym w szczególności związani z szeroko pojętą branżą turystyczną, nauczyciele i uczniowie), których efektem winno być większe zrozumienie i poszanowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych oraz nauczenie się współdziałania różnych środowisk (czasem stojących po skrajnych stronach) wprocesie budowy i rozwijania atrakcji turystycznych na wartościowych przyrodniczo-i krajobrazowo obszarach w taki sposób by z jednej strony nie hamować rozwoju lokalnego, z drugiej zachować najcenniejsze walory środowiska naturalnego dla następnych pokoleń. W tej części zaplanowano po stronie polskiej dwa warsztaty:
       - warsztat poświęcony wypracowaniu takich sposobów udostępniania atrakcji przyrodniczych i tworzeniu nowoczesnego produktu turystycznego, które nie będą szkodziły środowisku naturalnemu, a wręcz będą się przyczyniał do podejmowania działań ochronnych. Uczestnicy (ok. 50 os): samorządy, przedstawiciele parków narodowych, krajobrazowych, ekolodzy, NGO zajmujące się przyrodą, touroperatorzy z obu krajów;
          - warsztat dedykowany głównie touroperatorom i gestorom bazy hotelowej poświęcony przybliżeniu im mniej znanych aspektów lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego pogranicza, tak aby osoby te mogły stać się pierwszymi ambasadorami unikatowych wartości przyrod. w kontaktach z gośćmi odwiedzającymi region. Łącznie 50 osób.

2. Dopełnieniem tych działań będzie opracowanie i publikację (w 5 tys. egzemplarzy) komiksu polsko-słowackiego dla dzieci promującego zagadnienia związane z ochroną przyrody. Narratorami w komiksie będą żaby (polska i słowacka) pokazujące dzieciom w zabawnej formule zarówno wartości środowiska naturalnego w miejscach realizacji projektu, jak i zagrożenia wynikające ze zbyt dużej antropopresji i wreszcie uczące właściwych zachowań człowiek w środowisku naturalnym zwierząt i roślin;

3. Tworzenia narzędzi komunikowania się z mieszkańcami obszaru i turystami, w tym w szczególności z najmłodszym pokoleniem, poprzez przygotowanie ciekawych i inspirujących wydawnictw pokazujących wartości przyrodnicze obszaru. Po polskiej stronie zaplanowano m.in.:
-  opracowanie, tłumaczenie i bieżącą aktualizację strony internetowej projektu,
- przygotowanie i opublikowanie przewodnika po atrakcjach przyrodniczych Starego Sącza i Lewoczy oraz najbliższych okolic;
- przygotowanie filmu promocyjnego z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dron) pokazującego zabytkowe miasta, wybudowane w ramach projektu atrakcje turystyczne i zbliżenia najciekawszych elementów lokalnej flory i fauny (całość 10 minut – po połowie dla każdego partnera).