• slider1.jpg

Urząd miejski

Skarby przyrody pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU: SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz i Lewocza
Wartość całkowita projektu:                           2 936 595,70 €
Wartość dofinansowania z funduszy UE:         2 496 106,32 €
Okres realizacji:                                            01.09.2019 – 31.08.2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:      03.09.2019
 

CEL: dalsze pogłębianie współpracy pomiędzy Starym Sączem, a Lewoczą i generowanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne udostępnianie cennych elementów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, tworzenie nowych produktów turystycznych w sposób minimalizujący ich wpływ na cenne siedliska flory i fauny, przy jednoczesnym umożliwieniu wszechstronnego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza, a poprzez to poprawę jakości życia mieszkańców obszarów peryferyjnych obu krajów.

PLANOWANE EFEKTY: poprawa warunków bytowania cennych gatunków fauny (w szczególności płazów) w miejscach realizacji projektu, wypracowanie rozwiązań które poprawią warunki życia zwierząt na obszarze pogranicza, tworzenie nowych miejsc pracy w szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej po zrealizowaniu inwestycji i dzięki stworzeniu nowego produktu, wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności obu miejscowości.

 

O projekcie →

Galeria zdjęć →

Rezultaty projektu →

"SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie"

 

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz (partner wiodący) i Miasto Lewocza (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

______________________________________________
 

Kontakt do beneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,
 

 
AKTUALNOŚCI:
____________________________________________________________________________________________
Wrzesień 2019
 
Wyłoniono wykonawcę ścieżki w koronach drzew, została nim firma:
Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
 
___________________________________________________________________________________________
Wrzesień 2019
 
3 września 2019 roku władze Gminy Stary Sącz podpisały umowę na dofinansowanie projektu pn. "SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie". Realizacja planowana jest do 31.08.2021 roku.