• slider1.jpg

Urząd miejski

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 - Rondo i droga do SAG

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 7.1

PODDZIAŁANIE: 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

 

Beneficjent:                                                    Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                             6 622 075,18 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE:           4 966 556,38 PLN
Okres realizacji:                                              01.06.2018 -  30.06.2020
Data podpisania umowy o dofinansowanie:        16.11.2018

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej. Projektowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 417,0 ma do celowo stanowić połączenie drogi wojewódzkiej 969 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu. Ponadto powstanie system kanalizacji i odwodnienia, ścieżka rowerowa, budowa chodnika, sytemu odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych. Dzięki tej inwestycji powstanie połączenie Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką oraz gminną dostosowaną do odpowiednich norm nośności. Dla przedsiębiorców powstanie drogi łączącej SAG z droga gminną i dalej w sposób bezpieczny z drogą wojewódzką jest ważną, bo dobra jakość dróg wpływa w bezpośredni sposób na funkcjonowanie firm, sprawność obsługi oraz koszt utrzymania pojazdów.

 

 

Aktualności

____________________________________________________________________________________________

Kwiecień 2019
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz  z  budową  drogi  gminnej  dojazdowej  do  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  w  Starym  Sączu” za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Janusz Liptak DRO-MOST Łazy Biegonickie 183, 33-340 Stary Sącz
 
Więcej informacji tutaj
 
____________________________________________________________________________________________
 
Marzec 2019
 
Wyłoniono wykonawcę na realizowane w ramach 7 Osi Priorytetowe zadanie. Najkorzystniejszą ofertę złożył Grzegorz Zając, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "ZIBUD" z siedzibą w Kamienicy.
 
Więcej informacji tutaj

____________________________________________________________________________________________

 
Listopad 2018
 
16.11.2018 roku Gmina Stary Sącz podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu”.

____________________________________________________________________________________________

 
Kwiecień 2018
 
17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 28 410 500,27 zł. Wśród wybranych znalazł się projekt Gminy Stary Sącz:Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu”.
 
Informacje o wyborze: tutaj

____________________________________________________________________________________________