• slider1.jpg

Urząd miejski

PLAC ZABAW I BOISKO WIELOFUNKCYJNE - GOŁKOWICE DOLNE - LGD

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Cel: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

 

Beneficjent:                                                      Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                               299 742 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE:             190 726 PLN (63,63%)
Okres realizacji:                                                18.08.2017- 31.12.2022
Data podpisania umowy o dofinansowanie:          18.08.2017

 

W Gołkowicach Dolnych (os. Podlesie) powstanie boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Gmina Stary Sącz uzyskała na ten cel prawie 200 000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw powstaną obok budynków spółdzielni mieszkaniowej „Stokrotka” po drugiej stronie drogi biegnącej w kierunku firmy Basso.

                     Stan przed realizacją zadania:                   Stan po realizacji zadania:

Aktualności


Czerwiec 2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Gminy Stary Sącz informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych zostało unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 29.06.2017r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta.

____________________________________________________________________________________________

Czerwiec 2017

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn.: ”Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert i wniosków: 29.06.2017 r. do godz. 10:30

____________________________________________________________________________________________

Październik 2017

W związku z faktem, iż do poprzedniego ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta ponowiono przetarg gdzie udało się wyłonić wykonawcę. Za najkorzystniejszą ofertę uznano wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja z otwarcia ofert:
Więcej informacji o przetargu:

____________________________________________________________________________________________

Kwiecień 2018

Trwają pracę nad realizacją zadania

 ____________________________________________________________________________________________

Czerwiec 2018

Plac zabaw już otwarty. Dzięki współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udało się zakończyć inwestycję. Dzieci zarówno z Gołkowic jak i pobliskich miejscowości mogą korzystać z obiektu!

 

Regulamin korzystania z obiektu: REGULAMIN