• slider1.jpg

Urząd miejski

PARK & RIDE

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

PODDZIAŁANIE: Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

 

Beneficjent: MPK Sp. z o. o. w Nowym Sączu - Lider; Gmina Stary Sącz - Partner
   Wartość całkowita projektu: 8 616 701,35 PLN
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 432 120,86 PLN
   Okres realizacji: 28.09.2016 - 15.11.2019
   Data podpisania umowy o dofinansowanie:
27.12.2017r.
 

Park & Ride czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego, poprzez rozbudowę połączeń transportowych miasto – wieś. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia szlaków komunikacyjnych prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin jakie dostają się do atmosfery.

Koncepcja projektowa zakłada stworzenie ciągu turystycznego będącego szlakiem pieszo-rowerowym zorientowanym na lokalny kontekst kulturowo-krajobrazowy przy jednoczesnym realizowaniu podstawowej potrzeby zapewnienia przestrzeni parkingowej.

Lokalizacja miejsc postojowych na zewnątrz historycznego układu urbanistycznego Starego Sącza ma służyć działaniom systematycznego wyprowadzania uciążliwego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta i funkcjonować na zasadach systemu PARK& RIDE.

Trasa pieszo-rowerowa proponowana jest jako struktura przestrzenna posiadająca oprawę architektoniczną pełniącą rolę uzupełniającą wobec istniejącego, materialnego (i nie tylko) dziedzictwa miasta poprzez przybliżanie wybranych narracji wzdłuż jej przebiegu takich jak:

- historia i fakty o Starym Sączu
- lokalne punkty/miejsca widokowe - przedpole widokowe Starego Sącza
- przełamanie, miejsce widokowe na klasztor z fortyfikacjami i ogrodami Klarysek
- aleja drzew - oś kompozycyjna, interwał pomiędzy krawędzią miasta i jego charakterystycznym centrum.
- skwer i zamknięcie widokowe budynkiem Muzeum Regionalnego (i przyszłym Centrum Kultury i Sztuki)
- kulminacja trasy i jej cel - wyjście na Staromiejski Rynek.

 

AKTUALNOŚCI

____________________________________________________________________________________________

Lipiec 2019

Starosądecki Park&Ride wkracza w końcową fazę realizacji.

____________________________________________________________________________________________

Kwiecień 2019

____________________________________________________________________________________________

Grudzień 2018

____________________________________________________________________________________________

Maj 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.05.2018r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne pn. ”Budowa  systemu  komunikacyjnego  Park&Ride  dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Łącka: KOMPLEX-BUD Józef Wójcik.
____________________________________________________________________________________________

Kwiecień 2018

Ponowienie zamówienia publicznego

Dnia 13 kwietnia 2018 roku Urząd Gminy w Starym Sączu ponowił ofertę przetargową dotyczącą budowy systemu komunikacyjnego Park&Ride.

Więcej informacji: tutaj
____________________________________________________________________________________________

Marzec 2018

Unieważnienie przetargu

Dnia 12.03.2018 Urząd Gminy poinformował o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty złożone w przetargu wyraźnie przewyższały minimalną kwotę jaką ustalono na sfinansowanie zamówienia.

Więcej informacji: tutaj

____________________________________________________________________________________________

Luty 2018

Ogłoszenie przetargu

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg na wykonanie projektu o tytule: „Budowa systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej”

Więcej informacji: tutaj