• slider1.jpg

PARK & RIDE

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej

Poddziałanie 4.5.2

 

 

Beneficjent:

 

 

Wartość całkowita projektu:

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

Okres realizacji:

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

MPK Sp. z o. o. w Nowym Sączu- Lider
Gmina Stary Sącz- Partner

 

61 736 353, 00 PLN

42 714 451,00 PLN

 

Park & Ride czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego, poprzez rozbudowę połączeń transportowych miasto – wieś. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia szlaków komunikacyjnych prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin jakie dostają się do atmosfery.

Koncepcja projektowa zakłada stworzenie ciągu turystycznego będącego szlakiem pieszo- rowerowym zorientowanym na lokalny kontekst kulturowo- krajobrazowy przy jednoczesnym realizowaniu podstawowej potrzeby zapewnienia przestrzeni parkingowej.

Lokalizacja miejsc postojowych na zewnątrz historycznego układu urbanistycznego Starego Sącza ma służyć działaniom systematycznego wyprowadzania uciążliwego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta i funkcjonować na zasadach systemu PARK& RIDE.

Trasa pieszo- rowerowa proponowana jest jako struktura przestrzenna posiadająca oprawę architektoniczną pełniącą rolę uzupełniającą wobec istniejącego , materialnego (i nie tylko) dziedzictwa miasta poprzez przybliżanie wybranych narracji wzdłuż jej przebiegu takich jak:

- historia i fakty o Starym Sączu
- lokalne punkty/ miejsca widokowe- przedpole widokowe Starego Sącza
- przełamanie, miejsce widokowe na klasztor z fortyfikacjami i ogrodami Klarysek
- aleja drzew - oś kompozycyjna, interwał pomiędzy krawędzią miasta i jego charakterystycznym centrum.
- skwer i zamknięcie widokowe budynkiem Muzeum Regionalnego (i przyszłym Centrum Kultury i Sztuki)
- kulminacja trasy i jej cel- wyjście na Staromiejski Rynek.