• slider1.jpg

Urząd miejski

WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE w Gminie Stary Sacz

 

TYTUŁ PROJEKTU: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Stary Sącz

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji

PODDZIAŁANIE: 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Beneficjent:                                             Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                      1 737 200,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE:    1 699 997,12 PLN

Okres realizacji:                                       01.01.2016 - 31.07.2020

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2017

W ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpi wymiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, polegająca na trwałej zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny system ogrzewania na gaz. W ramach niniejszego projektu planuje się dofinansowanie zakupu i montażu 150 pieców na gaz.

 

 

AKTUALNOŚCI
____________________________________________________________________________________________

Maj 2019

Wyniki naboru w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 803/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach subregionów Sądeckiego i Małopolska Zachodnia na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 8 628 548,67 zł.

Projekt Gminy Stary Sącz znalazł się na liście rezerwowej.

____________________________________________________________________________________________

Listopad 2018

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Gmina Stary Sącz złożyła wniosek na dofinansowanie drugiej edycji projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Stary Sącz".

Rozstrzygnięcie w maju 2019 r.

Więcej informacji: tutaj

____________________________________________________________________________________________

Listopad 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie

6 listopada  2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz.

Informacje o działaniach Gminy Stary Sącz na rzecz czystego powietrza w witrynie Gminy Stary Sącz →