• slider1.jpg

Urząd miejski

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ w Starym Sączu

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 3.1 Strefy aktywności gospodarczej

PODDZIAŁANIE: 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Beneficjent:

Wartość całkowita projektu:

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

Okres realizacji:

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

Gmina Stary Sącz

1 509 673, 36 PLN

896 088, 53 PLN

13.10.2017 -  30.09.2019

13.10.2017

Głównym celem projektu jest stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej w Gminie Stary Sącz. Zostanie to zrealizowane poprzez stworzenie dogodnych warunków komunikacji w obrębie SAG, zapewnienie korzystnych warunków do inwestowania dzięki budowie wszystkich sieci technicznych niezbędnych do lokowania i prowadzenia działalności, zmniejszenie kosztów dostępu do obszarów inwestycyjnych, poprawę warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Stary Sącz czy poprawę ładu przestrzennego na obszarze Strefy. 

Aktualności
____________________________________________________________________________________________

Październik 2018

Kolejne firmy decydują się na inwestycje w Starosądeckim SAGu

Więcej informacji: tutaj

____________________________________________________________________________________________

Grudzień 2017

Zakończenie przetargu

2017-12-15 zakończenie przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Więcej informacji: tutaj

___________________________________________________________________________________________

Listopad 2017

Ogłoszenie przetargu

Dnia 2017-11-30 ogłoszono przetarg na projekt: Gmina Stary Sącz: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz - Roboty budowlane

Więcej informacji: tutaj

___________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie

18 września 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. "Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz".

____________________________________________________________________________________________

Lipiec 2017

Wybór projektów do dofinansowania

20.07.2017 - Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków unijnych. Wśród wybranych znalazł się projekt Gminy Stary Sącz zatytułowany: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz”.

Więcej informacji: tutaj