• slider1.jpg

Budowa kanalizacji w Starym Sączu

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu

 

19 grudnia 2017 r. Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu  wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)  będzie  wynosiła  13 363 310,28 złotych. 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania  majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno – ściekowego w aglomeracji "Nowy Sącz" a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców  ma za zadanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo  i wysoką jakość usług. Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej.


Główne zadania inwestycji:

Zadanie 1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.

Zadanie 2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).

Zadanie 3

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie  sieć kanalizacji  sanitarnej  o długości  10,732 km).

Zadanie 4

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach  ścieków oraz hydroforniach, instalacja  punktów  pomiarowych  zapewniających  optymalną  identyfikację  i  sterowanie  systemem wod – kan.

Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez co przyczyni  się  do poprawy efektywności energetycznej.

 


ZADANIE NR 1

Trwają prace przy Zadaniu nr 1, czyli rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej cześci Starego Sącza o długości 2076 km.

Brakujące elementy sieci uzupełnia firma Machnik. Koszt wykonania brakujących elementów sieci to 2 439 389 zł. To część zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

 

Umacnianie brzegów Moszczeniczanki po przejściu siecią kanalizacyjną  pod korytem potoku.


 

INŻYNIER KONTRAKTU

 

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pod nazwą: „Inżynier Kontraktu". Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 

 

 


ZADANIE NR 3

 

Umowa na budowę kanalizacji w zachodniej części miasta podpisana

Roboty wykona konsorcjum firm Machnik i Krisbud.

- To największe zadanie jakie Gmina Stary Sącz realizuje z własnego budżetu, a koszt to prawie 20 mln zł – mówił podczas podpisania umowy burmistrz Jacek Lelek. - Wsparciem jest dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 13 mln zł.

Firma wykonała już kilka podobnych inwestycji na terenie i Starego Sącza i Nowego Sącza i myślę, że będziemy się dobrze dogadywać z mieszkańcami – podkreślał Krzysztof Machnik, szef firmy – starosądeczanie są wyrozumiali i widzą potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej. 

Firma Machnik wykonuje w tym momencie kanalizację na ul. Partyzantów.

- Duży nacisk kładziemy na pracę odtworzeniową, czyli odbudowę chodników i nawierzchni ulic – zapewniał Krzysztof Machnik. - Wykopy będą głębokie, a chcemy, żeby wykonana praca była wizytówką firmy. Samej kanalizacji nie widać, ale zdarza się, że widać jej „uboczne efekty” na powierzchni. Dołożymy wszelkich starań, by ten grunt po położeniu kolektora pod chodnikami i asfaltem odpowiednio zagęścić. Dajemy długi okres gwarancji i w naszym interesie jest, żeby ta robota odtworzeniowa była po prostu trwała i solidna. Zresztą jesteśmy firmą z Sądecczyzny - pracujemy niejako u siebie. Myślę, że za półtora miesiąca, może za miesiąc ruszymy z pracami.

Roboty będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu.

- Przetarg wygrał sprawdzony wykonawca, który ma doświadczenie w takich inwestycjach. Firma tak poprowadzi prace na ulicach Piłsudskiego i Źródlanej, by zawsze ciąg komunikacyjny od strony Gołkowic był przejezdny, ale utrudnień przy takiej dużej inwestycji nie da się uniknąć – podkreśla burmistrz.

 Burmistrz podpisał dzisiaj również umowy na wykonanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Park&Ride. Te umowy pokazują również skalę dofinansowania jakie udało się zdobyć na te inwestycje.

Tak wygląda "dorobek"  inwestycyjny dzisiejszego dnia.

Kanalizacja część zachodnia Starego Sącza – Konsorcjum firm Machnik i Krisbud

koszt budowy po przetargu 19 897 035.11 zł

Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu (włączając tam inne zadania z  tego projektu realizowane w osobnych postępowaniach przetargowych, czylii ul. Bazielicha i Dunajcowa, ul. Partyzantów, ul. Węgierską) wynosi 26 968 906,56 zł, z tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 zł.


ZADANIE NR 2

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej przy u. Bazielicha i Dunajcowej

 

Kolejny krok inwestycyjny za nami. Burmistrz Jacek Lelek podpisał z firmą Machnik umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bazielicha i Dunajcowej. Przedsiębiorstwo reprezentowała pani Danuta Machnik, prezes zarządu firmy.

Kwota za jaką wykonawca wybuduje kanalizację o długości prawie kilometra to 814 231.53 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej to część zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.  Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 złotych.

 

RUSZYŁA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WIKTORA BAZIELICHA


BIURO NADZORU PROJEKTU

 W Biurze Nadzoru Projektu można zasięgnąć  informacji o przebiegu sieci kanalizacyjnej, zakresie prac i przewidywanych terminach prac, zapoznać się z mapami itp.


Biuro mieści się w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 30 (naprzeciw Urzędu Miejskiego, w budynku gdzie do tej pory funkcjonowały delikatesy Centrum i działa firma geodezyjna).

Biuro jest na II piętrze i jest czynne w środy i czwartki w g. 11 -14. Biuro prowadzi firma Inżynierska Arcus, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod nazwą: „Inżynier Kontraktu".

Biuro Nadzoru Projektu działa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.