• slider1.jpg

Budowa kanalizacji w Starym Sączu

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu

 

19 grudnia 2017 r. Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu  wynosi  26 968 906,56 złotych,  z  tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)  będzie  wynosiła  13 363 310,28 złotych. 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania  majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno – ściekowego w aglomeracji "Nowy Sącz" a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców  ma za zadanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo  i wysoką jakość usług. Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej.


Główne zadania inwestycji:

Zadanie 1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.

Zadanie 2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).

Zadanie 3

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie  sieć kanalizacji  sanitarnej  o długości  10,732 km).

Zadanie 4

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach  ścieków oraz hydroforniach, instalacja  punktów  pomiarowych  zapewniających  optymalną  identyfikację  i  sterowanie  systemem wod – kan.

Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez co przyczyni  się  do poprawy efektywności energetycznej.

 


ZADANIE NR 1

Trwają prace przy Zadaniu nr 1, czyli rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej cześci Starego Sącza o długości 2076 km.

Brakujące elementy sieci uzupełnia firma Machnik. Koszt wykonania brakujących elementów sieci to 2 439 389 zł. To część zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

 


 

INŻYNIER KONTRAKTU

 

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym pod nazwą: „Inżynier Kontraktu". Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.