• slider1.jpg

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu...

Informacja osiągniętych przez gminę Stary Sącz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

      ZADANIE / LATA

2012

2013

2014

2015

2016

Wymagany do osiągnięcia poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w %

75

50

50

50

45

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

---

19,6

25,7

0

0

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w %

10

12

14

16

18

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  w % (papier, metal tworzywa sztuczne, szkło)

---

34,1

41,98

42,5

63,4

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

30

36

38

40

42

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

---

100

100

100

100