• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Spółka Sądeckie Wodociągi przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Gmina Stary Sącz jest udziałowcem spółki, która obsługuje naszych mieszkańców w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.

 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom to taki obiekt – noclegowy czy gastronomiczny lub inny, który jest dostosowany do potrzeb rowerzystów i w którym mogą oni liczyć na życzliwe przyjęcie. Do 31 lipca 2020 r. trwa pilotażowy nabór podmiotów, które prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie większej niż 3 km od Wiślanej Trasy Rowerowej lub trasy VeloDunajec.

 • 8 lipca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do Starego Sącza na indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców.

 • Rada Miejska w Starym Sączu na XXIV posiedzeniu jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Jackowi Lelkowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

 • Poniedziałek, 29 czerwca 2020

  I tura wyborów prezydenckich

  Andrzej Duda zdobył 68,50% poparcia mieszkańców Gminy Stary Sącz. Na drugim miejscu był Rafał Trzaskowski  -12,99%. Z kolei Krzysztof Bosak otrzymał 8,57% a Szymon Hołownia 6, 78%. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonał 1,76% swoich wyborców. Frekwencja w Starym Sączu wyniosła 69,58%.

 • By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

 • Piątek, 26 czerwca 2020

  UWAGA! - komunikat

  Na prośbę wykonawcy uprzejmie informujemy, że od poniedziałku w ul. Piłsudskiego będą podnoszone studzienki kanalizacyjne - przygotowanie pod ostatnią warstwę asflatu. W związku z tym prosimy w miarę możliwości o korzystanie z obwodnicy.

 • Ksiądz proboszcz Jan Wąchała po 35 latach pracy duszpasterskiej w Przysietnicy, w 45. roku kapłaństwa, przechodzi na emeryturę. Mieszkańcy Przysietnicy dziękowali swojemu duszpasterzowi 24 czerwca 2020 roku podczas uroczystej mszy świętej w dzień parafialnego odpustu.

 • Posiedzenie odbędzie się 18 czerwca 2020 roku w sali Kina Sokół w dwóch turach.

 


 


 


Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny”, złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad”, ul. Stefana Batorego 27,33-340 Stary Sącz.

Oferta


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza dotyczące wyników konsultacji w ramach zadania publicznego pn. “Jak na wakacje to tylko nad morzem – letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Gminy Stary Sącz”, złożonej przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 2, 33-340 Stary Sącz.


Komunikat dotyczący wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP).


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Stary Sącz


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Stary Sącz


Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Wakacyjny obóz dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu”

Oferta


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2020r. o wydaniu decyzji zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS.6220.20.2017 z dnia 03.11.2017 r. dla przedsięwzięcia pn: „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Stary Sączu.”


Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.:" Jak na wakacje to tylko nad morzem - letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Gminy Stary Sącz"

Oferta


Zarządzenie Nr 117 /2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Załącznik Nr 1 - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Starego Sącza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


PKP Polskie LInie Kolejowe S.A. Zakład LInii Kolejowych w Nowym Sączu informuje.


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: "Miasto Stary Sącz - Plan nr 3" oraz "Miasto Stary Sącz - Plan nr 5A" wraz prognozami oddziaływania na środowisko.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3"
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3- Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu (do wyłożenia)
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5A"
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5A. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu (do wyłożenia do wglądu publicznego)
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz - Plan Nr 5A”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza w sprawie budowy centrum turystyczno–rekreacyjnego w Stary Sączu.


Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załącznik Nr1- wykaz nieruchomości


Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.

Załącznik Nr1- wykaz nieruchomości


Zarządzenie Nr 41 /2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Załącznik Nr1-Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie


Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr1-Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do sprzedaży.


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Stary Sączu.”


Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu


Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Informacja dotycząca wprowadzenia II stopnia alarmowego (stopnia Bravo) oraz I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA -CRP).


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 9.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach 27.01.2020 r. - 21.02.2020 r.) 3 projektów zmian Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP "Moszczenica Wyżna, 2. MPZP "Miasto Stary Sącz Plan Nr 3" i 3. MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2020 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 grudnia 2019 r. pt. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”
Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XVIII Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


Obwieszczenie Burmiatrza Starego Sącza z 4 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia "uchwały krajobrazowej"

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”oraz zaprasza do składania ofert


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI