• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 13 lipca 2017 r. w sprawie zgłaszania uwag  do realizacji zadania publicznego pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017 w Mieście Stary Sącz" →

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”  oraz  „Barcice” →


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej 19 czerwca 2017 r. →

♦ Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego →


♦ Obwieszczenie Starosty nowosądeckiego z 18 kwietnia 2017 r. dot. uregulowania stanu prawnego działki ew. nr 147/ w obr. Popowice, gm. Stary Sącz →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 41/2 o powierzchni 0,1177 ha, 44/7 o powierzchni 0,2313 ha objętych księgą wieczystą Nr NS1S/00065335/3 oraz 45/7 o powierzchni 0,2289 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1S/0014778 →
♦ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o cofniętym zakazie handlu drobiem na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 722) →
♦ Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego” →

♦ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o dofinansowaniu sterylizacji zwierząt w ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt (bezpłatne „adresówki” dla psów) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.


♦ Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna →


 


 

 


 

 

 


  


 

 

Kalendarz imprez