• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


Uwaga: W piątek 24 listopada 2017 r. Urząd Miejski w Starym Sączu będzie nieczynny →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa Mostki na zebranie, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2017 r. (niedziela), o godz. 18.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach →
♦ XLI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
Stary Sącz w międzynarodowym projekcie E.C.H.O (European Citizens' Honest Opinions) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli (Europe for Citizens)
♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza o zakończeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" →

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon. Cena wywoławcza wynosi 1666000,00 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, razem 2049180,00 zł brutto →


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej 31 października 2017 r. →
♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A oraz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 754/18 o pow. 0,1011 ha objętej księgą wieczystą numer NS1S/00067146/5 →

♦ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o ochronnym szczepieniu lisów →


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko... →

♦ Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →

Ważne! Informacja dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu →

Harmonogram dodatkowego odbioru odpadów zielonych w listopadzie 2017 r. → 


 

 


  

       


 

Kalendarz imprez