• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Czwartek, 24 maja 2018

  Małopolski Dzień Samorządowca

  Po raz piąty w Starym Sączu spotkają się ludzie, ktorzy mają pasję, którzy mają misję, zmieniają Polskę i pracują dla mieszkańców swoich miast, gmin, powiatów i województw - samorządowcy zjadą do miasta św. Kingi, swojej patronki, by rozmawiać o ważnych dla samorządów sprawach i dzielić się doświadczeniami. 

 • W związku z koncertem zespołu IRA, który odbędzie się w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Samorządowca, w piątek 25 maja na starosądeckim rynku wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, które w partnerstwie z Gminą Stary Sącz realizują projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” zapraszają uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół objętych projektem w Gminie Stary Sącz do udziału w projekcie.

 • Zapraszamy mieszkańców Gminy Stary Sącz na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. 

 • Niezwykłe wydarzenie towarzyszyło tradycyjnemu świętu strażaków ochotników w Starym Sączu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Stanisława Mazana z OSP Stary Sącz jako pierwsza w powiecie nowosądeckim otrzymała proporzec, a uroczystość zaszczycił Leszek Mazan wraz z rodziną.

 • Dla uczczenia 200 rocznicy urodzin, 120 rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego (1818 – 1898) oraz 155 rocznicy wydania fundamentalnego dzieła Sądecczyzna, w Starym Sączu odbyła się konferencja poświęcona temu zasłużonemu dla regionu historykowi, pisarzowi, malarzowi i etnografowi.

 • Uczestnicy 6-34 Hufca Pracy ze Starego Sącza rywalizowali 14 - 17 maja w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy - stolarz”, który odbył się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie).


 

♦ Wahadło kolejowe Nowy Sącz – Stary Sącz. Rozkład jazdy pociągów ważny 21 maja - 9 czerwca 2018 r. →
♦ XLVIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Sport to zdrowie – zawody sportowe dla mieszkańców Popowic”, złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej z siedzibą w Popowicach →
♦ Regulamin obiektu – terenu Płyty Rynku w Starym Sączu na czas trwania imprezy: Koncert Zespołu IRA z okazji Małopolskiego Dnia Samorządowca 25 maja 2018 roku oraz Regulamin imprezy →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2479/8 o pow. 0,1984 ha, obj. KW nr NS1S/0007876/1 →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2467/7 o pow. 0,3342 ha, obj. KW nr NS1S/00120784/9 →
♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad w Barcicach →

♦ Informacja o obowiązku zgłoszenia pomocnika rolnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS →


♦ Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza z realizacji "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Stary Sącz →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Sport to zdrowie – zawody sportowe dla mieszkańców Popowic”, złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr dz. ew. 2401/4 o pow. 0,7473 ha →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 10 maja do 8 czerwca 2018 r. projektów zmian: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej 23 marca 2018 r →

♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez