• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, który wyznacza kierunki rozwoju naszje gminy, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej rozwoju społeczno-ekonomicznego.

 • Poniedziałek, 30 listopada 2020

  Z marszałkiem o Strefie Aktywności Gospodarczej

  Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski spotkał się dzisiaj w starosądeckim magistracie z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem. Samorządowcy omawiali sprawy przedsiębiorczości, a szczególnie ważnym tematem była funkcjonująca w Starym Sączu Strefa Aktywności Gospodarczej, w której już działa kilka przedsiębiorstw, a która powstała dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Stary Sącz.

 • Ostatnie dni to intenyswne prace na drogach w wielu sołectwach. Solidne remonty, nowe nawierzchnie bitumiczne i betonowe poprawią dojazd do wielu domów i osiedli. 

 • Czwartek, 26 listopada 2020

  Faust Ady Sari w muzeum

  Muzeum Regionalne w Starym Sączu wzbogaciło się o bezcenny dar, monumentalny obraz olejny na płótnie przedstawiający Fausta - legendarną postać z dramatu teatralnego Johanna Wolfganga Goethego.

 • Przypominamy, że zbliża się płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał tego roku - termin 30 listopada 2020 r. 

 • Wtorek, 24 listopada 2020

  Bobrowisko docenione przez architektów

  Dwa lata po oddaniu do użytku nadal trwa wielkie zainteresowanie Enklawą Przyrodniczą Bobrowisko w środowisku architektów i projektantów krajobrazu. Poznaliśmy wyniki IX edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najlepsze realizacje w Polsce powstałe w latach 2015-2019.

 • Honorowy Obywatel Starego Sącza, wybitny samorządowiec, przez wiele lat burmistrz Starego Sącza i poseł na Sejm RP dwóch kadencji miał 80 lat. 

 • Marszałek Witold Kozłowski odwiedził Stary Sącz i spotkał się z burmistrzem Jackiem Lelkiem. Podczas spotkania omówiono planowane inwestycje w Starym Sączu oraz najważniejsze bieżące sprawy ziemi sądeckiej.

  
  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2019 rok→

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w  Starym Sączu z 27.11.2020 skierowana do sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli odnośnie zapytań i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej, w związku z wystąpieniem stanu epidemii→


Obwieszczenie przewodniczącego Rady Miejskiej w  Starym Sączu o  XXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu 7.12.2020 o godz. 13 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 23→


Obwieszczenie - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Stary Sącz - Moszczenica 1 w obrębie działki ewid. nr 3979"→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego od 01.12.2020 do 21.12.2020 części projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz i Plan Nr 5A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz organizowaniu dyskusji publicznej 21.12.2020 w godz. 14 -15 nad przyjętymi w planie rozwiązaniami→


Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie→


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 30 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Stary Sącz→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 4 listopada 2020 r. dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz - Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km 20+600 – 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/os”→


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/7→


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/3→

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem →


Zarządzenie Nr 227/2020 Burmistrza Starego Sącza z 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie →


Obwieszczenia Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego (16.10.2020 r. - 09.11.2020 r.) projektów zmian MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B" i MPZP "Moszczenica Wyżna" →


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI